ΑρχικήΕνημέρωση ΕπενδυτώνΓενικές Συνελεύσεις - Ανακοινώσεις01/06/2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

01/06/2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ – ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» (εφεξής για λόγους συντομίας καλουμένη ως «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι την 1η Ιουνίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Αχαρνές Αττικής, οδός Ανεμώνης αριθ. 4), η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες 6.519.918 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 86,93% επί συνόλου 7.500.000 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του ν. 3884/2010, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην νόμιμα καταχωρημένη ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.stelioskanakis.gr).

Στο 1ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα επί των εκπροσωπουμένων μετοχών και ψήφων, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που αφορούν στην κλειόμενη εταιρική χρήση 2015 (01.01.2015-31.12.2015) και συνολικά την ετήσια Οικονομική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εν λόγω χρήση, στην μορφή που δημοσιεύθηκαν και υπεβλήθησαν προς τις αρμόδιες Εποπτεύουσες και Εποπτικές Αρχές.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.519.918
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 86,93%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.519.918
Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.519.918
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 2ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα επί των εκπροσωπουμένων μετοχών και ψήφων την ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 22ας Μαρτίου 2016, καθώς και την από 23 Μαρτίου 2016 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας κ. Σεραφείμ Δ. Μακρή αναφορικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2015 (01.01.2016-31.12.2015).
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.519.918
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 86,93%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.519.918
Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.519.918
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 3ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα επί των εκπροσωπουμένων μετοχών και ψήφων την διάθεση (διανομή) των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31.12.2015 και ειδικότερα ενέκρινε την μη διανομή (καταβολή) οιουδήποτε μερίσματος προς τους μετόχους της Εταιρείας από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσεως 2015 (01.01.2015-31.12.2015).
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.519.918
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 86,93%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.519.918
Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.519.918
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 4ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα επί των εκπροσωπουμένων μετοχών και ψήφων και συνεπεία ψηφοφορίας που διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση των μετόχων, την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2015 (01.01.2015-31.12.2015), καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.519.918
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 86,93%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.519.918
Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.519.918
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 5ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα επί των εκπροσωπουμένων μετοχών και ψήφων, την εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρείας «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ» για την διενέργεια του τακτικού ελέγχου των ετήσιων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2016 (01.01.2016-31.12.2016) και ειδικότερα του κ. Θεόδωρου Παπαηλιού του Νικολάου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 16641) ως Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή και του κ. Παναγιώτη Τριμπόνια του Βασιλείου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14941) ως Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.
Σημειώνεται ότι η ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία θα αναλάβει και την διαδικασία έκδοσης του ετησίου φορολογικού πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για τη χρήση 2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65Α του ν. 4174/2013, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι η ισχύς της εν λόγω διατάξεως θα παραταθεί, ώστε να καταλαμβάνει και την χρήση 2016.
Τέλος με την αυτή απόφασή της εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία αναφορικά με το ύψος της αμοιβής της, η οποία πάντως δεν θα υπερβαίνει το ύψος της αμοιβής της κατά την προηγούμενη εταιρική χρήση 2015, καθώς επίσης και να αποστείλει την έγγραφη ειδοποίηση-εντολή στην εκλεγείσα ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.519.918
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 86,93%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.519.918
Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.519.918
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 6ο θέμα αφενός μεν ενέκρινε ομόφωνα επί των εκπροσωπουμένων μετοχών και ψήφων τις αμοιβές και αποζημιώσεις οι οποίες κατεβλήθησαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν στην Εταιρεία κατά την διάρκεια της εταιρικής χρήσεως 2015 και μέχρι την 31.05.2016, αφετέρου δε προενέκρινε τις αμοιβές που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2016 και μέχρι την επόμενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.519.918
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 86,93%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.519.918
Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.519.918
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 7ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα επί των εκπροσωπουμένων μετοχών και ψήφων την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 825.000,00 Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρείας κατά 0,11 Ευρώ, ήτοι από 0,80 Ευρώ σε 0,69 Ευρώ και την επιστροφή-καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους της Εταιρείας.
Ταυτόχρονα με την αυτή απόφασή της παρείχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τις επιβεβλημένες εξουσιοδοτήσεις, προκειμένου να ορίσει το σύνολο των αναγκαίων ημερομηνιών (αποκοπής δικαιωμάτων, προσδιορισμού δικαιούχων, έναρξης καταβολής επιστροφής κλπ) σχετικά με την εκτέλεση της ως άνω αποφάσεως για την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας καθώς και να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να ληφθούν οι σχετικές εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές και περαιτέρω να ενεργήσει τα δέοντα για την καταβολή του προερχομένου από την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ποσού προς τους δικαιούχους μετόχους της Εταιρείας.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.519.918
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 86,93%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.519.918
Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.519.918
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 8ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα επί των εκπροσωπουμένων μετοχών και ψήφων την σχετική, ενόψει της ληφθείσας κατά τα ανωτέρω αποφάσεως, τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.519.918
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 86,93%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.519.918
Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.519.918
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 9ο θέμα έλαβαν χώρα ορισμένες ανακοινώσεις εκ μέρους του Προεδρείου αναφορικά με τα αποτελέσματα και την πορεία της Εταιρείας.

Αχαρνές, 1 Ιουνίου 2016
Για την «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.»


Η σελίδα www.stelioskanakis.gr χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερα
Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εγκατασταθούν ή όχι τα cookies αυτά, πατώντας:
ΑΠΟΔΟΧΗ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ