ΑρχικήΕνημέρωση Επενδυτών › Μετοχικό Κεφάλαιο

Μετοχικό Κεφάλαιο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η εξέλιξη του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα έχει ως εξής:

Ημερομηνία

Φ.Ε.Κ

Αριθμός  μετοχών

Ονομαστική τιμή μετοχής σε δρχ

Μετοχικό Κεφάλαιο σε δρχ.

Ισοτιμία

Μετοχικό κεφάλαιο (€)

Εταιρική Πράξη

1993

5614/ 04.10.1993

90.000

1.000,00

90.000.000

340,75

264.123,26

Ίδρυση

ΙΟΥΝΙΟΣ 1999

6971/ 26.08.1999

500.000

1.000,00

500.000.000

340,75

1.467.351,43

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση  κερδών προηγούμενων χρήσεων

ΜΑΡΤΙΟΣ 2002

2937/ 23.04.2002

500.000

1.022,25

511.125.000

340,75

1.500.000,00

Μετατροπή Μετοχικού Κεφαλαίου σε Ευρώ – Με παράλληλη Αύξηση Μ.Κ συνέπεια κεφαλαιοποίησης μέρους της διαφοράς από αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων

Ημερομηνία

Φ.Ε.Κ

Αριθμός  μετοχών

Ονομαστική τιμή μετοχής σε ευρώ

Μετοχικό κεφάλαιο (€)

Εταιρική Πράξη

ΜΑΡΤΙΟΣ 2002

2937/ 23.04.2002

5.000.000

0,30

1.500.000,00

Μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002

7558/ 18.07.2002

6.250.000

0,30

1.875.000,00

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με Δημόσια Εγγραφή και  Ιδιωτική Τοποθέτηση

ΙΟΥΝΙΟΣ 2006

13844/ 22.12.2006

7.500.000

0,51

3.825.000,00

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού & αύξηση της ονομαστικής αξίας

ΙΟΥΝΙΟΣ 2010

13436/ 24.11.2010

7.500.000

0,90

6.750.000,00

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού & Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο μέσω  αύξησης  της ονομαστικής αξίας της μετοχής

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010

14171/ 17.12.2010

7.500.000

0,74

5.550.000,00

Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και ισόποση -καταβολή στους Μετόχους της Εταιρίας.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011

13124/ 14.12.2011

7.500.000

0,66

4.950.000,00

Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και ισόποση -καταβολή στους Μετόχους της Εταιρίας.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

2041/ 05.04.2013

7.500.000

0,56

4.200.000,00

Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και ισόποση -καταβολή στους Μετόχους της Εταιρίας.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

654/ 24.01.2014

7.500.0000,483.600.000,00

Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και ισόποση -καταβολή στους Μετόχους της Εταιρίας.

ΜΑΙΟΣ 2015

7.500.000

0,80

6.000.000,00

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους του φορολογηθέντος αποθεματικού «Υπόλοιπο κερδών εις νέον» μέσω της αυξήσεως της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

ΙΟΥΝΙΟΣ 2016

7.500.000

0,69

5.175.000,00

Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και ισόποση-καταβολή στους Μετόχους της Εταιρείας.

ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

7.500.000

0,61

4.575.000,00

Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και ισόποση-καταβολή στους Μετόχους της Εταιρείας.

ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

7.500.000

0,33

2.475.000,00

Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και ισόποση-καταβολή στους Μετόχους της Εταιρείας.

 Τα ποσά σε δραχμές έχουν μετατραπεί σε ευρώ με βάση την ισοτιμία 1 ευρώ = 340,75 δρχ.
Η σελίδα www.stelioskanakis.gr χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερα
Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εγκατασταθούν ή όχι τα cookies αυτά, πατώντας:
ΑΠΟΔΟΧΗ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ