ΑρχικήΕνημέρωση ΕπενδυτώνΓενικές Συνελεύσεις - Ανακοινώσεις25/05/2006 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

25/05/2006 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ, ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ», σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση.
___________________________
 
Σ Τ Ε Λ Ι Ο Σ Κ Α Ν Α Κ Η Σ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ, ΑΡΤΟΠΟΙIΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ

 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» , σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 20 Ιουνίου 2006, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στις Αχαρνές Αττικής (οδός Ανεμώνης αριθμός 4), προκειμένου να ληφθεί απόφαση επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της κλειομένης εταιρικής χρήσεως 2005 (1.1.2005-31.12.2005).

2. Υποβολή και έγκριση της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως των Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 2005 (1.1.2005-31.12.2005).

3. Έγκριση της διαθέσεως (διανομής) κερδών και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων.

4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειομένης χρήσης 2005.

5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή από το μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 2006 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

6. Έγκριση καταβληθέντων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις προσφερθείσες από αυτά υπηρεσίες και καθορισμός νέων αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθυντές και Γενικούς Διευθυντές της εταιρείας να συμμετέχουν στην διοίκηση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς και να ενεργούν για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς της εταιρείας.

8. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ 1.950.000, με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από αναπροσαρμογή αξίας παγίων περιουσιακών στοιχείων» που θα υλοποιηθεί κατ’αρχήν με αύξηση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της εταιρείας και εν συνεχεία και με έκδοση νέων μετοχών, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους της εταιρείας.

9. Τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της εταιρείας.

10. Λοιπά θέματα- Ανακοινώσεις.
Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν :
– Εάν οι μετοχές τους δεν ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν -μέσω του χειριστή τους- και να παραλάβουν από αυτόν την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας (Αχαρνές Αττικής, οδός Ανεμώνης αρ. 4), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της εν λόγω Γενικής Συνελεύσεως.
– Εάν οι μετοχές τους ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Αθηνών το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας (Αχαρνές Αττικής, οδός Ανεμώνης αρ. 4), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της εν λόγω Γενικής Συνελεύσεως.
Επίσης εντός της ίδιας πενθήμερης προθεσμίας πριν από τη σύγκληση της εν λόγω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν δι’ αντιπροσώπου στην ανωτέρω Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν ή ν’ αποστείλουν στο Ταμείο της εταιρείας τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους.
Αχαρνές, 19 Μαΐου 2006
Το Διοικητικό Συμβούλιο


Η σελίδα www.stelioskanakis.gr χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερα
Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εγκατασταθούν ή όχι τα cookies αυτά, πατώντας:
ΑΠΟΔΟΧΗ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ