ΑρχικήΕνημέρωση ΕπενδυτώνΓενικές Συνελεύσεις - Ανακοινώσεις01/07/2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ

01/07/2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε την 1η Ιουνίου 2016, αποφάσισε μεταξύ άλλων την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των 825.000,00 Ευρώ, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρείας κατά το ποσό των 0,11 Ευρώ, ήτοι από 0,80 Ευρώ σε 0,69 Ευρώ και την επιστροφή-καταβολή του αντίστοιχου ποσού προς τους μετόχους της Εταιρείας.
Μετά την ως άνω μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδων (5.175.000,00) Ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε επτά εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (7.500.000) κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας εξήντα εννέα λεπτών του Ευρώ (0,69 €) εκάστης.
Την 08-06-2016 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 654716, η με αριθμό 60540/08.06.2016 (ΑΔΑ: 7ΛΛΠ4653Ο7-Τ1Ψ) απόφαση του Τμήματος Εισηγμένων Α.Ε. και Αθλητικών Α.Ε. της Διεύθυνσης Εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας.
Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών της Ε.Χ.Α.Ε. ενημερώθηκε κατά τη συνεδρίασή της 30-06-2016 για την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας και την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,11 Ευρώ ανά μετοχή.
Κατόπιν των ανωτέρω από την 05-07-2016 οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τη νέα ονομαστική αξία των 0,69 Ευρώ ανά μετοχή.
Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει.
Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 06-07-2016 (record date – ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων) για την εν λόγω εισηγμένη Εταιρεία.
Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου (0,11 Ευρώ ανά μετοχή) ορίζεται η 12-07-2016.
Η καταβολή των μετρητών για το ποσό της επιστροφής του κεφαλαίου θα ξεκινήσει από την 12-07-2016 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της «ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τους περιορισμούς ως προς την ανάληψη μετρητών και την μεταφορά κεφαλαίων που επεβλήθησαν με την από 18.07.2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 84/18.07.2015), όπως ισχύει σήμερα ως ακολούθως:
1. Μέσω των χειριστών των δικαιούχων μετόχων στο Σ.Α.Τ. με την διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και το άρθρο 39 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ. εφόσον τους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα είσπραξης.
2. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της «ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. ή έχουν ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότηση προς τον χειριστή τους ή έχουν τις μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους.
3. Για όσους εκ των μετόχων δεν καταστεί δυνατή, για διαφόρους λόγους, η πίστωση μέσω των χειριστών τους η είσπραξη της επιστροφής του κεφαλαίου θα είναι δυνατή από τις 12-07-2016 μέσω του δικτύου των καταστημάτων της ως άνω πληρώτριας Τράπεζας.
Για την είσπραξη των μετρητών από το δίκτυο καταστημάτων της «ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» είναι αναγκαία η προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής τους Ταυτότητας και της εκτύπωσης στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.). Η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου μετόχου, όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. & Α.Φ.Μ.), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη Αρχή.
Με την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία έναρξης καταβολής, δηλ. από την 13-11-2016 η επιστροφή κεφαλαίου σε μετρητά θα καταβάλλεται μόνο από τα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (οδός Ανεμώνης αριθ. 4, Αχαρνές Αττικής, Τ.Κ. 13678, Αθήνα).
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (τηλ. 210-24.19.700, κα. Μαρία Μωραίτη).

Αχαρνές, 1 Ιουλίου 2016
Για την Εταιρεία


Η σελίδα www.stelioskanakis.gr χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερα
Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εγκατασταθούν ή όχι τα cookies αυτά, πατώντας:
ΑΠΟΔΟΧΗ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ