ΑρχικήΕνημέρωση ΕπενδυτώνΓενικές Συνελεύσεις - Ανακοινώσεις01/11/2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 01 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010

01/11/2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 01 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010

Η Εταιρεία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ, ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ», (εφεξής «Εταιρεία») , ανακοινώνει ότι την Δευτέρα 21 Ιουνίου 2010 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Ανεμώνης 4, Αχαρνές), η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες 6.601.877 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό 88,02% επί συνόλου των 7.500.000 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις:

Στο 1ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2009 (01/01/2009-31/12/2009) καθώς και την Ετήσια Οικονομική Έκθεση στο σύνολό της.

Στο 2ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 15ης Μαρτίου 2010, καθώς και την από 17 Μαρτίου 2010 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας κ. Θεόδωρου Ν. Παπαηλιού.

Στο 3ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την διανομή κερδών της εταιρικής χρήσεως 2009 και ειδικότερα ενέκρινε την διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 1.350.000 Ευρώ , ήτοι ποσού 0,18 Ευρώ ανά μετοχή της Εταιρείας εκ των κερδών της εταιρικής χρήσεως 2009, από το οποίο ποσό , με βάση τον ν. 3697/2008 παρακρατείται ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος ποσοστού 10% και συνεπώς το τελικώς καταβαλλόμενο ποσό μερίσματος ανά μετοχή θ΄ανέλθει σε 0,162 Ευρώ . Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων της Εταιρείας κατά την 29η Ιουνίου 2010 (record date) . Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίσθηκε η 25η Ιουνίου 2010. Η πληρωμή του μερίσματος θα ξεκινήσει την 5η Ιουλίου 2010 μέσω της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ

Στο 4ο θέμα απήλλαξε ομόφωνα και παμψηφεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της κλειομένης εταιρικής χρήσης 2009 (01/01/2009-31/12/2009) καθώς και για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2009.

Στο 5ο θέμα εξέλεξε ομόφωνα ως ελεγκτές της χρήσεως 2010 (01/01/2010-31/12/2010) για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων (εταιρικών και ενοποιημένων) Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, τα ακόλουθα μέλη της εγγεγραμμένης στο Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. και συγκεκριμένα: α) τακτικός Ελεγκτής ο ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής κ. Θεόδωρος Παπαηλιού με αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 16641 και β) αναπληρωματικός Ελεγκτής ο ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής κ. Αθανάσιος Βάσσης με αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 21301. Ως αμοιβή των ελεγκτών ορίσθηκε το ποσό που προβλέπεται από τον τιμοκατάλογο της εταιρείας ΣΟΛ ΑΕΟΕ, εις το δυναμικό της οποίας ανήκουν οι ανωτέρω δύο ορκωτοί Ελεγκτές.

Στο 6ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που κατεβλήθησαν στην διάρκεια της χρήσεως 2009 (01/01/2009-31/12/2009) και προενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για την χρήση 2010 και μέχρι την επόμενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Στο 7ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (2.925.000,00) Ευρώ, με κεφαλαιοποίηση των ακόλουθων ειδικότερων ποσών: α) του συνόλου των αποθεματικών του άρθρου 8 του ν. 2579/1998 ποσού 10.441,73 Ευρώ, του ν. 1828/1989 ποσού 1.505,50 Ευρώ και του ν. 3220/2004, ποσού 100.000,00 Ευρώ, β) μέρους του αποθεματικού εύλογης αξίας συνολικού ποσού 37.046,10 Ευρώ και γ) μέρους του αποθεματικού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» συνολικού ποσού 2.776.006,67 Ευρώ, της εν λόγω εγκριθείσας αυξήσεως υλοποιουμένης μέσω της αύξησης της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας από 0,51 Ευρώ σε 0,90 Ευρώ, εκάστη.

Στο 8ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας, συνεπεία της αποφάσεως που ελήφθη επί του 7ου θέματος της ημερησίας διατάξεως

Στο 9ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας για σκοπούς λειτουργικότητας , εναρμόνισης και προσαρμογής στον κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τον ν. 3604/2007.

Τέλος έλαβαν χώρα διάφορες ανακοινώσεις προς τους παριστάμενους μετόχους, οι οποίοι και ενημερώθηκαν από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης κ. Στέλιο Κανάκη αφενός μεν για τον απολογισμό της κλειομένης χρήσεως 2009 και αφετέρου για τον στρατηγικό σχεδιασμό της εταιρείας αναφορικά με την τρέχουσα εταιρική χρήση 2010.


Αχαρνές, 21 Ιουνίου 2010
Για την «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ.»


Η σελίδα www.stelioskanakis.gr χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερα
Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εγκατασταθούν ή όχι τα cookies αυτά, πατώντας:
ΑΠΟΔΟΧΗ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ