ΑρχικήΕνημέρωση ΕπενδυτώνΓενικές Συνελεύσεις - Ανακοινώσεις03/01/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ

03/01/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε την 1η Νοεμβρίου 2010, αποφάσισε μεταξύ άλλων θεμάτων την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 1.200.000,00 Ευρώ, η οποία μείωση θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,16 Ευρώ, ήτοι από 0,90 Ευρώ σε 0,74 Ευρώ.
Μετά την ως άνω μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον  στο ποσό των 5.550.000,00 Ευρώ, διαιρούμενο σε 7.500.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,74 Ευρώ.

Την 13-12-2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών η με αριθμό πρωτοκόλλου Κ2-11456/13-12-2010 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας. Το Χρηματιστήριο Αθηνών ενημερώθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 για την εν λόγω μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας με επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,16 Ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι στη λήψη της επιστροφής κεφαλαίου βάσει του κανόνα προσδιορισμού των δικαιούχων (record date) είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. επενδυτές την Τρίτη 11η Ιανουαρίου 2011 (αποκοπή 7η Ιανουαρίου 2011, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών).
Από την ίδια ημερομηνία (7.1.2011), η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 27 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει.

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η 17η  Ιανουαρίου 2011. Η καταβολή των μετρητών για το ποσό της επιστροφής του κεφαλαίου θα ξεκινήσει από την 17η Ιανουαρίου 2011 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Τράπεζας Πειραιώς ως ακολούθως:

1. Μέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ. με την διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 5.5 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και το άρθρο 39 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ. εφόσον τους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα είσπραξης.

2. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. ή έχουν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό της Μερίδας τους.

3. Για όσους εκ των μετόχων δεν καταστεί δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους για διαφόρους λόγους η είσπραξη της επιστροφής του κεφαλαίου θα είναι δυνατή από τις 21.1.2011  μέσω του δικτύου των καταστημάτων της πληρώτριας Τράπεζας. Για την είσπραξη των μετρητών από το Δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς είναι αναγκαία η προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής τους Ταυτότητας και της εκτύπωσης στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.). Η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου μετόχου, όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. & Α.Φ.Μ.), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη Αρχή.

Με την πάροδο τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έναρξης καταβολής, δηλ. από την 18.4.2011, η επιστροφή κεφαλαίου σε μετρητά θα καταβάλλεται μόνο από τα γραφεία της Εταιρίας (οδός Ανεμώνης αριθ. 4, Αχαρνές Αττικής, Τ.Κ. 13671, Αθήνα).

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (τηλ. 210-2419700, κα. Ευαγγελία Κοφινά).

Αθήνα, 3 Ιανουαρίου 2011
Για την Εταιρεία


Η σελίδα www.stelioskanakis.gr χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερα
Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εγκατασταθούν ή όχι τα cookies αυτά, πατώντας:
ΑΠΟΔΟΧΗ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ