ΑρχικήΕνημέρωση ΕπενδυτώνΓενικές Συνελεύσεις - Ανακοινώσεις03/06/2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

03/06/2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ – ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» (εφεξής για λόγους συντομίας καλουμένη ως «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι την 3η Ιουνίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. , πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Αχαρνές Αττικής, οδός Ανεμώνης αριθ. 4), η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες 6.392.886 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 85,24% επί συνόλου 7.500.000 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.  

Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του ν. 3884/2010, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.stelioskanakis.gr).  

Στο 1ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που αφορούν στην κλειόμενη εταιρική χρήση 2012 (01.01.2012-31.12.2012) και συνολικά την ετήσια Οικονομική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εν λόγω χρήση, στην μορφή που δημοσιεύθηκαν και υπεβλήθησαν προς τις αρμόδιες Εποπτεύουσες και Εποπτικές Αρχές.      
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.392.886
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου:  85,24%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.392.886
Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.392.886
Αριθμός ψήφων κατά: 0  
Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 2ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 22ας Μαρτίου 2013, καθώς και την από 26 Μαρτίου 2013 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας κ. Σεραφείμ Δ. Μακρή αναφορικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2012. 
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.392.886
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου:  85,24%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.392.886
Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.392.886
Αριθμός ψήφων κατά: 0  
Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 3ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την διάθεση (διανομή) κερδών της εταιρικής χρήσεως 2012 (01.01.2012-31.12.2012) και ειδικότερα ενέκρινε την μη διανομή οιουδήποτε μερίσματος προς τους μετόχους της Εταιρείας από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσεως 2012 (01.01.2012-31.12.2012). 
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.392.886
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου:  85,24%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.392.886
Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.392.886
Αριθμός ψήφων κατά: 0  
Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 4ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της κλειομένης εταιρικής χρήσεως 2012 (01.01.2012-31.12.2012), καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.392.886
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου:  85,24%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.392.886
Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.392.886
Αριθμός ψήφων κατά: 0  
Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 5ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρείας «Ορκωτοί Λογιστές Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» και ειδικότερα του κ. Σεραφείμ Μακρή του Δημητρίου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 16311) ως Τακτικού Ελεγκτή και του κ. Ευστάθιου Μπανίλα του Παναγιώτη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 16451) ως Αναπληρωματικού Ελεγκτή για την εταιρική χρήση 2013 (01.01.2013-31.12.2013) και για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας καθώς  επίσης και για την έκδοση του αντιστοίχου ετησίου φορολογικού πιστοποιητικού, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 82 του ν. 2238/1994, ενώ παράλληλα ενέκρινε και την αμοιβή των ελεγκτών για αμφότερες τις ως άνω εργασίες, η οποία δεν θα υπερβεί το ποσό των 25.040,00 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ). 
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.392.886
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου:  85,24%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.392.886
Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.392.886
Αριθμός ψήφων κατά: 0  
Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 6ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν στην Εταιρεία κατά την παρελθούσα εταιρική χρήση 2012 (01.01.212-31.12.2012) και μέχρι την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση , αφετέρου δε προενέκρινε τις αμοιβές που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθόλη την χρήση 2013 έως την επόμενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.  
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.392.886
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου:  85,24%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.392.886
Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.392.886
Αριθμός ψήφων κατά: 0  
Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 7ο θέμα έλαβαν χώρα ορισμένες ανακοινώσεις εκ μέρους του Προεδρείου αναφορικά με τα αποτελέσματα και την πορεία της Εταιρείας. 

Αχαρνές, 3 Ιουνίου 2013
Για την «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.»


Η σελίδα www.stelioskanakis.gr χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερα
Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εγκατασταθούν ή όχι τα cookies αυτά, πατώντας:
ΑΠΟΔΟΧΗ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ