ΑρχικήΕνημέρωση ΕπενδυτώνΣυναλλαγές Υπόχρεων Προσώπων03/10/2007 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ 3/10/2007

 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ 3/10/2007

Ανακοίνωση σχετικά με το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και τις σημαντικές συμμετοχές από υπόχρεα πρόσωπα , σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3556/2007

H Eταιρεία “ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ”, βάσει του νόμου 3556/2007 και την Απόφαση 1/434/3.7.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και προς τον σκοπό υπολογισμού και καθορισμού των ορίων απόκτησης ή διάθεσης σημαντικών συμμετοχών από μετόχους ή κατόχους δικαιωμάτων ψήφου, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε 5.550.000,00 Ευρώ , διαιρούμενο σε 7.500.000 κοινές άυλες ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,74 Ευρώ εκάστης. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας (1) ψήφου.

Επιπρόσθετα η Εταιρεία στα πλαίσια των ως άνω νόμου και αποφάσεως αντίστοιχα, γνωστοποιεί εκ νέου τα υπόχρεα πρόσωπα που κατέχουν σημαντική συμμετοχή επί των δικαιωμάτων ψήφου και επί του μετοχικού της κεφαλαίου, καθώς και το ποσοστό εκάστου αυτών και ειδικότερα :

1. Ο Στυλιανός Κανάκης κατέχει το 72,11% του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας
2. Η Μαρία Κανάκη κατέχει το 8% του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας

Η Εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η διαδικασία γνωστοποίησης μεταβολών σημαντικών συμμετοχών από υπόχρεα πρόσωπα, σύμφωνα με το ν. 3556/2007, καθώς και το σχετικό έντυπο γνωστοποίησης αναρτώνται στον διαδικτυακό της τόπο και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www. stelioskanakis.gr
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν ν΄ απευθύνονται στην κα Ευαγγελία Κοφινά τηλ. 210-2419700.

Τέλος η Εταιρεία ενημερώνει τους κ.κ. μετόχους που κατέχουν σημαντική συμμετοχή στο μετοχικό της κεφάλαιο, ότι μετά την αλλαγή του τρόπου δημοσιοποίησης των μεταβολών των σημαντικών συμμετοχών, στο πλαίσιο της εφαρμογής του ν. 3556/2007 και της συνακόλουθης κατάργησης του ΠΔ 51/1992 , δεν προβλέπεται πλέον η καταβολή πόρου προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.


Η σελίδα www.stelioskanakis.gr χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερα
Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εγκατασταθούν ή όχι τα cookies αυτά, πατώντας:
ΑΠΟΔΟΧΗ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ