ΑρχικήΕνημέρωση ΕπενδυτώνΕταιρικές πράξεις04/01/2007 Έγκριση Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου Έντυπο του άρθρου 4, του Ν.3401/2005

04/01/2007 Έγκριση Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου Έντυπο του άρθρου 4, του Ν.3401/2005

“ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ- ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ”

Γνωστοποίηση με βάση το Αρθρο 4 του Νόμου 3401/2005 της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία “ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ-ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ” και το διακριτικό τίτλο “ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.” για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών με αύξηση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της και με έκδοση και διανομή νέων δωρεάν μετοχών, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους σε αναλογία 2 νέες μετοχές για κάθε 10 παλαιές.

Με την από 20.6.2006 απόφαση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας με την επωνυμία “ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ-ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ” και το διακριτικό τίτλο “ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.” (εφεξής για λόγους συντομίας “ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.” ή η “Εταιρεία”) αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά το ποσό των Ευρώ 1.950.000, με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού “αποθεματικά εύλογης αξίας” , η οποία αύξηση υλοποιείται συνδυαστικά και ειδικότερα αφενός μεν με αύξηση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας από Ευρώ 0,30 σε Ευρώ 0,51 και αφετέρου με έκδοση 1.250.000 νέων μετοχών , ονομαστικής αξίας 0,51 Ευρώ εκάστης. Οι ως άνω 1.250.000 νέες μετοχές πρόκειται να διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους της Εταιρείας σε αναλογία δύο (2) νέες μετοχές για κάθε δέκα (10) παλαιές

Σημειώνεται ότι προ της ως άνω εταιρικής μεταβολής (αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου), το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήρχετο σε 1.875.000 Ευρώ διαιρούμενο σε 6.250.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ εκάστης μετοχής.

Μετά την ως άνω εταιρική μεταβολή , το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον σε Ευρώ τρία εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (3.825.000) και διαιρείται σε επτά εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (7.500.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,51 Ευρώ η κάθε μία.
Συνακόλουθα η ως άνω εταιρική μεταβολή δεν πραγματοποιείται , ούτε αφορά μόνο στην αντικατάσταση των παλαιών μετοχών της εταιρείας από μετοχές με την νέα ονομαστική αξία, αλλά υλοποιείται και με την έκδοση νέων μετοχών, οι οποίες διανέμονται κατά την ως άνω αναλογία δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους της εταιρείας.

Η Εταιρία αποφάσισε την κεφαλαιοποίηση του ως άνω αποθεματικού ποσού Ευρώ 1.950.000 σωρευτικά με αύξηση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών (από 0,30 σε 0,51 Ευρώ) και με την διανομή νέων δωρεάν μετοχών (2 νέες μετοχές με την νέα ονομαστική αξία αντί 10 παλαιών) με κύριο σκοπό την συμμόρφωσή της με διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας .

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην συνεδρίασή του της 28ης Ιουνίου 2006 πιστοποίησε την πλήρη κάλυψη και καταβολή της ως άνω αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Την 22.12.2006 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η με αριθμό Κ2-18141/22.12.2006 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας σύμφωνα με την από 20.06.2006 απόφαση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας .

Δικαιούχοι των νέων δωρεάν ως άνω μετοχών θα είναι οι μέτοχοι της 3ης εργάσιμης ημέρας μετά την έγκριση της εισαγωγής των νέων μετοχών εκ της ως άνω Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου (Α.Μ.Κ.) από το Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών , και η αποκοπή του δικαιώματος θα γίνει την επόμενη (τέταρτη ημέρα) . Η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών θα γίνει την 5η εργάσιμη ημέρα που ακολουθεί της ημέρας αποκοπής του δικαιώματος αφού προηγηθεί η καταχώρηση αυτών στις μερίδες των μετόχων στο ΣΑΤ.

Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες θα μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρίας (τηλ. 210-2419700, υπεύθυνη κ. Μαρίνα Παπαδοπούλου).

Υπεύθυνοι για την σύνταξη του παρόντος Εντύπου και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι οι:
1. Στυλιανός Κανάκης του Δημητρίου , Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας
2.Αθανάσιος Σύρμος του Βασιλείου , Οικονομικός Διευθυντής της Εταιρείας.


Η σελίδα www.stelioskanakis.gr χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερα
Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εγκατασταθούν ή όχι τα cookies αυτά, πατώντας:
ΑΠΟΔΟΧΗ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ