ΑρχικήΕνημέρωση ΕπενδυτώνΓενικές Συνελεύσεις - Ανακοινώσεις04/06/2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

04/06/2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

Η Εταιρεία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ανακοινώνει ότι την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2009 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Ανεμώνης 4, Αχαρνές), η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου 9 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 6.652.852 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 88,70% επί συνόλου 7.500.000 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις:

Στο 1o θέμα ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2008, στην μορφή που έχουν καταρτισθεί και δημοσιευθεί σύμφωνα με τον νόμο καθώς και την ετήσια Οικονομική Έκθεση στο σύνολό της.

Στο 2o θέμα ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 10ης Μαρτίου 2009, καθώς και την από 17 Μαρτίου 2009 έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή της Εταιρείας κ. Θεόδωρου Ν. Παπαηλιού.

Στο 3o θέμα ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την διανομή κερδών της εταιρικής χρήσης 2008 και ειδικότερα ενέκρινε την διανομή μερίσματος συνολικού μερίσματος ύψους 600.000,00 Ευρώ, ήτοι ποσού 0,08 Ευρώ ανά μετοχή της Εταιρείας εκ των κερδών της εταιρικής χρήσης 2008, από το οποίο ποσό βάσει του ν. 3697/2008 (ΦΕΚ Α 194/2008) παρακρατείται ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος ποσοστού 10% και συνεπώς το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θ΄ ανέλθει σε 0,072 Ευρώ.

Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αϋλων Τίτλων της Εταιρείας κατά την Τρίτη 30 Ιουνίου 2009 (record date). Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίστηκε η Παρασκευή 26 Ιουνίου 2009. Η πληρωμή του μερίσματος της χρήσης 2008 θα ξεκινήσει την Δευτέρα 6 Ιουλίου 2009 μέσω της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Στο 4o θέμα απήλλαξε ομόφωνα και παμψηφεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και για την διαχείριση της κλειομένης εταιρικής χρήσης 2008 (01.01.2008-31.12.2008) καθώς και για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2008.

Στο 5o θέμα εξέλεξε ομόφωνα ως ελεγκτές της χρήσεως 2009 για τον έλεγχο των ετησίων, εξαμηνιαίων (εταιρικών και ενοποιημένων) Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, τα ακόλουθα μέλη της εγγεγραμμένης στο Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. και συγκεκριμένα:

α) τακτικός ελεγκτής ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής κ. Θεόδωρος Παπαηλιού με αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 16641 και β) αναπληρωματικός ελεγκτής ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής κ. Αθανάσιος Βάσσης με αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 21301. Ως αμοιβή των ελεγκτών ορίσθηκε το ποσό που προβλέπεται από τον τιμοκατάλογο της εταιρείας ΣΟΛ ΑΕΟΕ, εις το δυναμικό της οποίας ανήκουν οι ανωτέρω δύο ορκωτοί ελεγκτές.

Στο 6o θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που κατεβλήθησαν στην διάρκεια της χρήσεως 2008 και προενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. (εκτελεστικών και μη) δια την χρήση 2009 και μέχρι την επόμενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Στο 7o θέμα ενέκρινε και επικύρωσε την εκλογή του κ. Χρήστου Βαταλίδη ως προσωρινού συμβούλου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος συμβούλου κ. Δημητρίου Κουτσολιάκου, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Στο 8o θέμα ομόφωνα όρισε Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3693/2008 αποτελούμενη από τα 3 μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι τους κ.κ. Αθανάσιο Σύρμο , Χρήστο Βαταλίδη , Αλεξάνδρα Πιλάτου.

Τέλος έλαβαν χώρα διάφορες ανακοινώσεις προς τους παριστάμενους μετόχους, οι οποίοι και ενημερώθηκαν από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης κ. Στέλιο Κανάκη για την εν γένει πορεία της Εταιρείας κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2009.

Αχαρνές, 4 Ιουνίου 2009
Για την «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.»


Η σελίδα www.stelioskanakis.gr χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερα
Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εγκατασταθούν ή όχι τα cookies αυτά, πατώντας:
ΑΠΟΔΟΧΗ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ