ΑρχικήΕνημέρωση ΕπενδυτώνΕταιρικές πράξεις05/01/2007 Ανακοίνωση για την Α.Μ.Κ της εταιρείας με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και διανομή δωρεάν μετοχών

05/01/2007 Ανακοίνωση για την Α.Μ.Κ της εταιρείας με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και διανομή δωρεάν μετοχών

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας “ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ” ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 20 Ιουνίου 2006 αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων, την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ 1.950.000, και συγκεκριμένα με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού “αποθεματικά εύλογης αξίας”. Η εν λόγω αύξηση θα πραγματοποιηθεί αφενός με την αύξηση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της εταιρίας από 0,30 Ευρώ σε 0,51 Ευρώ και με τη συνακόλουθη έκδοση 1.250.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,51 Ευρώ εκάστη, και τη δωρεάν διανομή στους παλαιούς μετόχους της εταιρίας, σε αναλογία δύο (2) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε δέκα (10) παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές.
Μετά την ως άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε τρία εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (3.825.000) Ευρώ, διαιρούμενο σε επτά εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (7.500.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,51 Ευρώ εκάστης.
Την 22.12.2006 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η με αριθμ. Κ2-18141/22.12.2006 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α. στην Συνεδρίαση του στις 4.1.2007, αφενός μεν ενημερώθηκε για την αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας και αφετέρου ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο των ανωτέρω νέων δωρεάν μετοχών.
Κατόπιν των ανωτέρω, από την 10η Ιανουαρίου 2007, οι μετοχές της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α., με την νέα ονομαστική αξία 0,51 Ευρώ ανά μετοχή.
Παράλληλα με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας, ορίζεται ότι δικαιούχοι στην παραπάνω αύξηση θα είναι οι μέτοχοι – κάτοχοι μετοχών – της εταιρείας κατά την λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 9ης Ιανουαρίου 2007. Από την επομένη εργάσιμη, ήτοι από 10.1.2007, οι μετοχές της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην ως άνω αύξηση. Επίσης, από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Η έναρξη της διαπραγμάτευσης των 1.250.000 νέων δωρεάν κοινών ονομαστικών μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών ορίζεται στις 17 Ιανουαρίου 2007. Από την ίδια ημερομηνία οι ανωτέρω μετοχές θα είναι πιστωμένες στους λογαριασμούς ΣΑT των δικαιούχων μετόχων.
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να ενημερώνονται από το σχετικό έντυπο το οποίο είναι διαθέσιμο από 4.1.2007 σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας (οδός Ανεμώνης 4, Αχαρνές) και από την ίδια ημερομηνία (4.1.2007) σε ηλεκτρονική μορφή στον διαδικτυακό τόπο www.stelioskanakis.gr, καθώς επίσης μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (τηλ. 210-2419700, κ. Μαρίνα Παπαδοπούλου).

Αθήνα, 5.1.2007
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Η σελίδα www.stelioskanakis.gr χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερα
Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εγκατασταθούν ή όχι τα cookies αυτά, πατώντας:
ΑΠΟΔΟΧΗ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ