ΑρχικήΕνημέρωση ΕπενδυτώνΓενικές Συνελεύσεις - Ανακοινώσεις05/02/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ

05/02/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε την 9η Δεκεμβρίου 2013, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των εξακοσίων χιλιάδων (600.000,00) Ευρώ. 

Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρείας κατά 0,08 Ευρώ, ήτοι από 0,56 Ευρώ σε 0,48 Ευρώ και με επιστροφή-καταβολή του αντίστοιχου ποσού προς τους μετόχους της Εταιρείας. 

Μετά την ως άνω μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των τριών εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων (3.600.000,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε 7.500.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,48 Ευρώ. 

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με την με αριθμό πρωτοκόλλου Κ2-7553/22-01-2014 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας. 
H Επιτροπή Εισαγωγών και Εταιρικών Πράξεων , κατά την συνεδρίαση αυτής  της  4ης Φεβρουαρίου 2014  ενημερώθηκε για την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας και την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,08 Ευρώ ανά μετοχή. 

Κατόπιν των ανωτέρω, από την 10η Φεβρουαρίου 2014 οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τη νέα ονομαστική αξία 0,48 Ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,08 Ευρώ ανά μετοχή. 

Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στο  Χρηματιστήριο Αθηνών θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 27 απόφαση του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει. 

Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 12ης Φεβρουαρίου 2014 για την εν λόγω εισηγμένη Εταιρεία.

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου (0,08 Ευρώ ανά μετοχή) ορίζεται η 18η Φεβρουαρίου 2014. 

Η καταβολή των μετρητών για το ποσό της επιστροφής του κεφαλαίου θα ξεκινήσει από την 18η Φεβρουαρίου 2014 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Τράπεζας Πειραιώς ως ακολούθως: 

1. Από τους χειριστές των δικαιούχων μετόχων, εφόσον τους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα είσπραξης.
2. Μέσω πίστωσης του λογαριασμού τους στην Τράπεζα Πειραιώς , εφόσον οι μέτοχοι έχουν δηλώσει την συγκεκριμένη Τράπεζα ως χειριστή στο Σ.Α.Τ. 
3. Από το δίκτυο των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς στους μετόχους που δεν έχουν ζητήσει είσπραξη από τον χειριστή τους ή των οποίων οι μετοχές φυλάσσονται στον Ειδικό Λογαριασμό των Ελληνικών Χρηματιστηρίων ή για μετοχές που τηρούνται σε μερίδες μη εμφανισθέντων επενδυτών. Για την είσπραξη των μετρητών από το δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς είναι αναγκαία η προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής τους Ταυτότητας και της εκτύπωσης στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.). Η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου μετόχου, όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. & Α.Φ.Μ.), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη Αρχή. 
Με την πάροδο τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έναρξης καταβολής, δηλ. από την 18η Μαϊου2014, η επιστροφή κεφαλαίου σε μετρητά θα καταβάλλεται μόνο από τα γραφεία της Εταιρείας (οδός Ανεμώνης αριθ. 4, Αχαρνές Αττικής, Τ.Κ. 13678, Αθήνα).
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (τηλ. 210-2419700, κα. Ευαγγελία Κοφινά).
Αχαρνές, 5 Φεβρουαρίου  2014
Για την Εταιρεία


Η σελίδα www.stelioskanakis.gr χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερα
Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εγκατασταθούν ή όχι τα cookies αυτά, πατώντας:
ΑΠΟΔΟΧΗ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ