ΑρχικήΕνημέρωση ΕπενδυτώνΕταιρικές πράξεις05/09/2007 Κλασματικά Υπόλοιπα από Α.Μ.Κ

05/09/2007 Κλασματικά Υπόλοιπα από Α.Μ.Κ

Στο πλαίσιο της με αριθμό 13/375/17.03.2006 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εταιρεία ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

Από την τελευταία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, που αποφασίστηκε με την από 20.6.2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυτής, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και διανομή δωρεάν μετοχών (αναλογία 2 νέες μετοχές για κάθε 10 παλαιές), προέκυψαν 10 νέες μετοχές από κλασματικά υπόλοιπα, που αντιστοιχούν σε 20 μετόχους.

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 44 α του 2396/1996, όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 53 του Ν. 3371/2005 (ΦΕΚ Α 178/14.7.2005) παρέχεται στους κυρίους των κλασματικών αυτών υπολοίπων εξάμηνη προθεσμία από την εισαγωγή των μετοχών, προκειμένου είτε να τα διαθέσουν είτε να αποκτήσουν τα υπολειπόμενα κλασματικά δικαιώματα για το σχηματισμό ακέραιων μονάδων μετοχών. Εάν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, τα κλασματικά υπόλοιπα εκποιούνται με επιμέλεια της εταιρείας μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών και το προϊόν της εκποίησης αποδίδεται στους δικαιούχους μετόχους. Σε εφαρμογή του νόμου αυτού καλούνται οι δικαιούχοι κλασματικών υπολοίπων μετοχών, όπως μέχρι και την 17.11.2007 , δηλώσουν την πρόθεσή τους πώλησης ή αγοράς κλασμάτων προς σχηματισμό ακέραιων μονάδων μετοχών. Για την ικανοποίηση των σχετικών αιτημάτων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Για τη διεκπεραίωση της σχετικής τυπικής διαδικασίας, οι δικαιούχοι κλασματικών υπολοίπων μετοχών, θα πρέπει να προσέρχονται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Τμήμα Μετόχων της εταιρείας στα Γραφεία της έδρας της στις Αχαρνές Αττικής (οδός Ανεμώνης αρ. 4), Υπεύθυνη κ. Μαρίνα Παπαδοπούλου, τηλ. 210 2417900, προσκομίζοντας: α) αντίγραφο μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ., β) Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο και γ) εξουσιοδότηση, σε περίπτωση που προσέρχεται εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος, φέρουσα βεβαίωση για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή. Η συναλλαγή θα γίνεται αυθημερόν και η τιμή αγοράς ή πώλησης θα υπολογίζεται με βάση τη χρηματιστηριακή αξία «κλεισίματος» της μετοχής της προηγούμενης από τη συναλλαγή εργάσιμης ημέρας. Μετά τη λήξη της άνω προθεσμίας και σε ημερομηνία που θα ορίσει το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, οι μερίδες των δικαιούχων μετόχων θα πιστωθούν με τις νέες μετοχές στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων αυτού (Σ.Α.Τ.). Οι μέτοχοι, που δεν θα τακτοποιήσουν τα κλασματικά υπόλοιπα μετοχών τους εντός της ανωτέρω αποκλειστικής προθεσμίας, ήτοι μέχρι και την 17.11.2007, οφείλουν να γνωρίζουν ότι αυτά θα εκποιηθούν με επιμέλεια της εταιρείας και με την προβλεπόμενη διαδικασία μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών και το προϊόν της εκποίησης αυτών θα αποδίδεται στους δικαιούχους, με βάση την διαδικασία που προβλέπεται στην ανωτέρω απόφαση, μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και κατά τους όρους που θα ανακοινωθούν με νεώτερη ανακοίνωση της Εταιρείας.


Η σελίδα www.stelioskanakis.gr χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερα
Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εγκατασταθούν ή όχι τα cookies αυτά, πατώντας:
ΑΠΟΔΟΧΗ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ