ΑρχικήΕνημέρωση ΕπενδυτώνΓενικές Συνελεύσεις - Ανακοινώσεις06/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 6 ΜΑΙΟΥ 2015

06/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 6 ΜΑΙΟΥ 2015

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ – ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» (εφεξής για λόγους συντομίας καλουμένη ως «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι την 6η Μαΐου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Αχαρνές Αττικής, οδός Ανεμώνης αριθ. 4), η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες 6.520.765 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 86,94 % επί συνόλου 7.500.000 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. 

 

Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του ν. 3884/2010, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην νόμιμα καταχωρημένη ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.stelioskanakis.gr). 

 

Στο 1ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που αφορούν στην κλειόμενη εταιρική χρήση 2014 (01.01.2014-31.12.2014) και συνολικά την ετήσια Οικονομική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εν λόγω χρήση, στην μορφή που δημοσιεύθηκαν και υπεβλήθησαν προς τις αρμόδιες Εποπτεύουσες και Εποπτικές Αρχές.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.520.765

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 86,94%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.520.765.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.520.765

Αριθμός ψήφων κατά: 0 

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

 

Στο 2ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 23ης Μαρτίου 2015, καθώς και την από 24 Μαρτίου 2015 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας κ. Σεραφείμ Δ. Μακρή αναφορικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2014 (01.01.2014-31.12.2014).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.520.765

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 86,94%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.520.765.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.520.765

Αριθμός ψήφων κατά: 0 

Αριθμός αποχών (Παρών): 0


Στο 3ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την 31.12.2014 καθώς και την διανομή κερδών της εταιρικής χρήσεως 2014 (01.01.2014-31.12.2014) και ειδικότερα ενέκρινε την διανομή μερίσματος ποσού 750.000,00 Ευρώ, ήτοι 0,10 Ευρώ ανά μετοχή της Εταιρείας (μικτό ποσό), από το οποίο ποσό βάσει του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 παρακρατείται ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος ποσοστού 10% και συνεπώς το τελικώς καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θ΄ ανέλθει σε 0,09 Ευρώ. Σημειώνεται ότι με την παρακράτηση αυτή (10%) εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου για τα πιο πάνω εισοδήματα στην Ελλάδα, αν ο δικαιούχος είναι είτε φυσικό πρόσωπο είτε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που δεν είναι φορολογικός κάτοικος στην Ελλάδα και δεν διατηρεί μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα.

Δικαιούχοι της ως άνω εταιρικής πράξεως, ήτοι της καταβολής μερίσματος της χρήσης 2014 θα είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αϋλων Τίτλων της Εταιρείας κατά την Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2015 (record date).

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίσθηκε η Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2015, σύμφωνα με το σχετικό άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η πληρωμή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2015 και θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπει ο Κανονισμός του Χρηματιστηρίου Αθηνών μέσω της Τράπεζας «ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.».

Ταυτόχρονα η Γενική Συνέλευση των μετόχων με την αυτή απόφασή της εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όπως διεκπεραιώσει κάθε σχετικό θέμα προς υλοποίηση της κατά τα ανωτέρω ληφθείσας αποφάσεως περί της διανομής μερίσματος.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την καταβολή αμοιβής προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκ των κερδών της εταιρικής χρήσεως 2014 (01.01.2014-31.12.2014), συνολικού μικτού ποσού 200.000,00 Ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920.    

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.520.765

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 86,94%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.520.765.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.520.765

Αριθμός ψήφων κατά: 0 

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

 

Στο 4ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα και συνεπεία ψηφοφορίας που διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση των μετόχων, την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2014 (01.01.2014-31.12.2014), καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.520.765

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 86,94%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.520.765.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.520.765

Αριθμός ψήφων κατά: 0 

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

 

Στο 5ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρείας «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ» για την διενέργεια του τακτικού ελέγχου των ετήσιων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2015 (01.01.2015-31.12.2015) και ειδικότερα του κ. Σεραφείμ Μακρή του Δημητρίου (ΑΜ ΣΟΕΛ 16311) ως Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή και του κ. Ευστάθιου Μπανίλα του Παναγιώτη (ΑΜ ΣΟΕΛ 16451) ως Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.  

Σημειώνεται ότι η ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία θα αναλάβει και την διαδικασία έκδοσης του ετησίου φορολογικού πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για τη χρήση 2015, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65Α του ν. 4174/2013. 

Ταυτόχρονα με την αυτή απόφασή της εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία αναφορικά με το ύψος της αμοιβής της, η οποία πάντως δεν θα υπερβαίνει το ύψος της αμοιβής της κατά την προηγούμενη εταιρική χρήση 2014, καθώς επίσης και να αποστείλει την έγγραφη ειδοποίηση-εντολή στην εκλεγείσα Ελεγκτική Εταιρεία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.  

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.520.765

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 86,94%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.520.765.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.520.765

Αριθμός ψήφων κατά: 0 

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

 

Στο 6ο θέμα αφενός μεν ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές, οι οποίες κατεβλήθησαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν στην Εταιρεία κατά την διάρκεια της παρελθούσας εταιρικής χρήσεως 2014 (01.01.2014-31.12.2014), αφετέρου δε προενέκρινε τις αμοιβές που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2015 (01.01.2015-31.12.2015) και μέχρι την επόμενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.520.765

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 86,94%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.520.765.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.520.765

Αριθμός ψήφων κατά: 0 

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

 

Στο 7ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μέρους του φορολογηθέντος αποθεματικού «Υπόλοιπο κερδών εις νέον» ποσού 2.400.000,00 Ευρώ, το οποίο προκύπτει μετά την φορολόγηση συνολικού ποσού 2.666.666,67 Ευρώ και την καταβολή επ’ αυτού του ποσού του αναλογούντος φόρου 266.666,67 Ευρώ, της εν λόγω κεφαλαιοποιήσεως υλοποιουμένης με την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά 0,32 Ευρώ, ήτοι από 0,48 Ευρώ σε 0,80 Ευρώ.    

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.520.765

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 86,94%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.520.765.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.520.765

Αριθμός ψήφων κατά: 0 

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

 

Στο 8ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την σχετική, ενόψει της ληφθείσας κατά τα ανωτέρω αποφάσεως, τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας στην μορφή ακριβώς που είχε δημοσιευθεί και ανακοινωθεί από την Εταιρεία.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.520.765

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 86,94%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.520.765.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.520.765

Αριθμός ψήφων κατά: 0 

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

 

Στο 9ο θέμα έλαβαν χώρα ορισμένες ανακοινώσεις εκ μέρους του Προεδρείου αναφορικά με τα αποτελέσματα και την πορεία της Εταιρείας.

 

 

Αχαρνές, 6 Μαΐου 2015

Για την «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.»


Η σελίδα www.stelioskanakis.gr χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερα
Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εγκατασταθούν ή όχι τα cookies αυτά, πατώντας:
ΑΠΟΔΟΧΗ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ