ΑρχικήΕνημέρωση ΕπενδυτώνΕταιρικές πράξεις07/09/2010 Ανακοίνωση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής

07/09/2010 Ανακοίνωση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής

Ανακοινώνεται από την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ««ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ-ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ότι η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 21ης Ιουνίου 2010 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (2.925.000,00) Ευρώ με κεφαλαιοποίηση των εξής αποθεματικών:
α) ποσού 111.947,23 Ευρώ από κεφαλαιοποίηση του συνόλου των αποθεματικών του άρθρου 8 του ν. 2579/1998, του ν. 1828/1989 και του ν. 3220/2004,
β) ποσού 2.813.052,77 Ευρώ από κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».
Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,51 Ευρώ σε 0,90 Ευρώ. Μετά την ως άνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των έξι εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (6.750.000,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε 7.500.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 0,90 Ευρώ.
To Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με την με αριθμό Κ2-7121/28-07-2010 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α. κατά την συνεδρίασή του της 6ης Σεπτεμβρίου 2010 ενημερώθηκε για την αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας.
Κατόπιν των ανωτέρω, σύμφωνα με την παράγραφο 5.3.5.2. του Κανονισμού του Χ.Α. από την 10η Σεπτεμβρίου 2010 οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία 0,90 Ευρώ ανά μετοχή.
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (τηλ. 210 24.19.700, κα. Ευαγγελία Κοφινά).

Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2010
Το Διοικητικό Συμβούλιο


Η σελίδα www.stelioskanakis.gr χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερα
Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εγκατασταθούν ή όχι τα cookies αυτά, πατώντας:
ΑΠΟΔΟΧΗ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ