ΑρχικήΕνημέρωση ΕπενδυτώνΓενικές Συνελεύσεις - Ανακοινώσεις08/04/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ

08/04/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» (εφεξής η Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε την 18η Φεβρουαρίου 2013, αποφάσισε μεταξύ άλλων, την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (750.000,00) Ευρώ. 

Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρείας κατά 0,10 Ευρώ, ήτοι από 0,66 Ευρώ σε 0,56 Ευρώ και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,10 Ευρώ ανά μετοχή. 
Μετά την ως άνω μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των 4.200.000,00 Ευρώ διαιρούμενο σε 7.500.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,56 Ευρώ. 

Το Υπουργείο Ανάπτυξης , Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με την με αριθμό πρωτοκόλλου Κ2/1203/28.3.2013 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστήριο Αθηνών στη συνεδρίασή του της 4ης Απριλίου 2013 ενημερώθηκε για την μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας με επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,10 Ευρώ ανά μετοχή. 

Κατόπιν των ανωτέρω, από την 10η Απριλίου 2013 οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τη νέα ονομαστική αξία 0,56 Ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,10 Ευρώ ανά μετοχή. Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 27 απόφαση του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει. 

Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 12ης Απριλίου 2013 για την εν λόγω εισηγμένη Εταιρεία.
Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η 18η Απριλίου 2013. Η καταβολή των μετρητών για το ποσό της επιστροφής του κεφαλαίου θα ξεκινήσει από την 18ης Απριλίου 2013 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Τράπεζας Πειραιώς ως ακολούθως: 
1. Από τους χειριστές των δικαιούχων μετόχων, εφόσον τους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα είσπραξης.
2. Μέσω πίστωσης του λογαριασμού τους στην Τράπεζα Πειραιώς, εφόσον οι μέτοχοι έχουν δηλώσει την συγκεκριμένη τράπεζα ως χειριστή στο Σ.Α.Τ. 
3. Από το δίκτυο των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς στους μετόχους που δεν έχουν ζητήσει είσπραξη από τον χειριστή τους ή των οποίων οι μετοχές φυλάσσονται στον Ειδικό Λογαριασμό των Ελληνικών Χρηματιστηρίων ή για μετοχές που τηρούνται σε μερίδες μη εμφανισθέντων επενδυτών. Για την είσπραξη των μετρητών από το δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς είναι αναγκαία η προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής τους Ταυτότητας και της εκτύπωσης στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.). Η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου μετόχου, όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. & Α.Φ.Μ.), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη Αρχή. 
Με την πάροδο τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έναρξης καταβολής, δηλ. από την 18η Ιουλίου 2013, η επιστροφή κεφαλαίου σε μετρητά θα καταβάλλεται μόνο από τα γραφεία της Εταιρείας (οδός Ανεμώνης αριθ. 4, Αχαρνές Αττικής, Τ.Κ. 13678, Αθήνα).
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (τηλ. 210-2419700, κα. Ευαγγελία Κοφινά).
Αχαρνές , 8 Απριλίου 2013 
Για την Εταιρεία


Η σελίδα www.stelioskanakis.gr χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερα
Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εγκατασταθούν ή όχι τα cookies αυτά, πατώντας:
ΑΠΟΔΟΧΗ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ