ΑρχικήΕνημέρωση ΕπενδυτώνΓενικές Συνελεύσεις - Ανακοινώσεις08/06/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ

08/06/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.», (εφεξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε την 6η Μαΐου 2015, αποφάσισε μεταξύ άλλων την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (2.400.000,00) Ευρώ, με την κεφαλαιοποίηση μέρους του φορολογηθέντος αποθεματικού «Υπόλοιπο κερδών εις νέο».
 Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρείας κατά το ποσό των 0,32 Ευρώ, ήτοι από 0,48 Ευρώ σε 0,80 Ευρώ.
Μετά την ως άνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των έξι εκατομμυρίων (6.000.000,00) Ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε επτά εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (7.500.000,00) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ογδόντα λεπτών του Ευρώ (0,80) εκάστης.
Την 28-05-2015 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) η με αριθμό πρωτοκόλλου 57638/28-05-2015 απόφαση του Τμήματος Εισηγμένων Α.Ε. & Αθλητικών Α.Ε., της Δ/σης Εταιρειών & Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας.
Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων μετοχών με την νέα ονομαστική τους αξία ορίσθηκε η Τετάρτη 10 Ιουνίου 2015.
Η  Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών ενημερώθηκε κατά την συνεδρίασή της της 5ης Ιουνίου 2015 για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας κατά 0,32 Ευρώ ανά μετοχή.
Κατόπιν των ανωτέρω, από την 10-06-2015 οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία, ήτοι 0,80 Ευρώ ανά μετοχή.
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (τηλ. 210-24.19.700).

Αχαρνές, 6 Ιουνίου 2015
Για την Εταιρεία


Η σελίδα www.stelioskanakis.gr χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερα
Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εγκατασταθούν ή όχι τα cookies αυτά, πατώντας:
ΑΠΟΔΟΧΗ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ