ΑρχικήΕνημέρωση ΕπενδυτώνΕταιρικές πράξεις08/06/2016 Μετοχικό Κεφάλαιο

08/06/2016 Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε πέντε εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδες (5.175.000,00) Ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε επτά εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (7.500.000) κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,69 Ευρώ εκάστης.
Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:
α) με την εισφορά σε είδος 69.000.000 δραχμών και την καταβολή σε μετρητά 21.000.000 δραχμών από τους ιδρυτές και μετόχους της Εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του αρχικού Καταστατικού σύστασης της Εταιρείας (Φ.Ε.Κ. τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 5614/4.10.1993).
β) με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνεπεία κεφαλαιοποίησης των μετά την διανομή του πρώτου μερίσματος διανεμητέων κερδών ύψους 410.000.000 δραχμών, σύμφωνα με την από 29 Ιουνίου 1999 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.
γ) με την μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ, με βάση την τιμή μετατροπής 1 Ευρώ σε 340,750 ελληνικές δραχμές, όπως καθορίζεται στον με αριθμό 1478/19.7.2001 Κανονισμό που εξέδωσε το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ήτοι σε 1.500.000 Ευρώ, καθώς και της ονομαστικής αξίας των μετοχών από δραχμές 1022,25 σε 3 Ευρώ εκάστης, με παράλληλη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εκ δραχμών 11.125.000 συνέπεια κεφαλαιοποίησης μέρους της διαφοράς από αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων της Εταιρείας, για λόγους στρογγυλοποίησης, σύμφωνα με την από 23 Μαρτίου 2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
δ) με τη μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας από 3 Ευρώ εκάστης σε 0,30 Ευρώ, σύμφωνα με την από 23 Μαρτίου 2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
ε) με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σε μετρητά κατά το συνολικό ποσό των Ευρώ 375.000 και δη κατά το ποσό των Ευρώ 357.300 με Δημόσια Εγγραφή με την έκδοση ενός εκατομμυρίου εκατόν ενενήντα μίας χιλιάδων (1.191.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 εκάστης μετοχής και 17.700 Ευρώ με Ιδιωτική Τοποθέτηση με την έκδοση πενήντα εννέα χιλιάδων (59.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ εκάστης μετοχής, σύμφωνα με την από 24 Απριλίου 2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
στ) με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ 1.950.000 με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από αναπροσαρμογή αξίας παγίων περιουσιακών στοιχείων», μέσω αφενός μεν αυξήσεως της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας από 0,30 σε 0,51 Ευρώ και εν συνεχεία με έκδοση 1.250.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,51 Ευρώ, σύμφωνα με την από 20 Ιουνίου 2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.
ζ) με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 2.925.000,00 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση i) του συνόλου των αποθεματικών του άρθρου 8 του ν. 2579/1998 ποσού 10.441,73 Ευρώ, του ν. 1828/1992 ποσού 1.505,50 Ευρώ και του ν. 3220/2004 ποσού 100.000,00 Ευρώ και ii) μέρους του αποθεματικού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» συνολικού ποσού 2.813.052,77 Ευρώ, μέσω της αυξήσεως της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας από 0,51 σε 0,90 Ευρώ, σύμφωνα με την από 21 Ιουνίου 2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.
η) με την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 1.200.000,00 Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά 0,16 Ευρώ (από 0,90 Ευρώ σε 0,74 Ευρώ) και ισόποση επιστροφή-καταβολή του ως άνω ποσού στους μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με την από 1 Νοεμβρίου 2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.
θ) με την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 600.000,00 Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά 0,08 Ευρώ (από 0,74 Ευρώ σε 0,66 Ευρώ) και ισόποση επιστροφή-καταβολή του ως άνω ποσού στους μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα την από 28 Νοεμβρίου 2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.
ι) με την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 750.000,00 Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά 0,10 Ευρώ (από 0,66 Ευρώ σε 0,56 Ευρώ) και ισόποση επιστροφή-καταβολή του ως άνω ποσού στους μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με την από 18 Φεβρουαρίου 2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.
ια) με την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 600.000,00 Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά 0,08 Ευρώ (από 0,56 Ευρώ σε 0,48 Ευρώ) και ισόποση επιστροφή-καταβολή του ως άνω ποσού στους μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με την από 9 Δεκεμβρίου 2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.
ιβ) με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 2.400.000,00 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του φορολογηθέντος αποθεματικού «Υπόλοιπο κερδών εις νέον» μέσω της αυξήσεως της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας από 0,48 Ευρώ σε 0,80 Ευρώ, σύμφωνα με την από 6 Μαΐου 2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας
ιγ) με την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 825.000,00 Ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά 0,11 Ευρώ (από 0,80 Ευρώ σε 0,69 Ευρώ) και ισόποση επιστροφή-καταβολή του ως άνω ποσού στους μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με την από 1 Ιουνίου 2016 απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.


Η σελίδα www.stelioskanakis.gr χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερα
Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εγκατασταθούν ή όχι τα cookies αυτά, πατώντας:
ΑΠΟΔΟΧΗ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ