ΑρχικήΕνημέρωση ΕπενδυτώνΑνακοινώσεις προς επιτροπή κεφαλαιαγοράς και Χ.Α.Α.10/12/2018 ‘Εκδοση Φορολογικού Πιστοποιητικού διαχειριστικής χρήσεως 2017, σύμφωνα με το άρθρο 65Α του ν.4174/2013

10/12/2018 ‘Εκδοση Φορολογικού Πιστοποιητικού διαχειριστικής χρήσεως 2017, σύμφωνα με το άρθρο 65Α του ν.4174/2013

Η Ανώνυμη Εταιρεία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.1 περ. 12 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του άρθρου 17 παρ. 1 του με αριθμό 596/2014 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, μετά την ολοκλήρωση  του ειδικού φορολογικού ελέγχου για την διαχειριστική χρήση 2017 (φορολογικό έτος 2017), που διενεργήθηκε από τους νόμιμους ελεγκτές της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65Α του ν. 4174/2013, όπως ισχύει σήμερα, εξεδόθη φορολογικό πιστοποιητικό με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη.

 


Η σελίδα www.stelioskanakis.gr χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερα
Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εγκατασταθούν ή όχι τα cookies αυτά, πατώντας:
ΑΠΟΔΟΧΗ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ