ΑρχικήΕνημέρωση ΕπενδυτώνΓενικές Συνελεύσεις - Ανακοινώσεις11/06/2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008

11/06/2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008
Η Εταιρεία “ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.” ανακοινώνει ότι την Τρίτη 10 Ιουνίου 2008 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Ανεμώνης 4, Αχαρνές), η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν  αυτοπροσώπως  ή δι’ αντιπροσώπου  11 μέτοχοι , εκπροσωπούντες 6.738.879 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 89,85% επί συνόλου 7.500.000 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις:
Στο 1ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2007, στην μορφή που έχουν καταρτισθεί και δημοσιευθεί σύμφωνα με τον νόμο.
Στο 2ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 24ης Μαρτίου 2008, καθώς και την από 24 Μαρτίου 2008 έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή της Εταιρείας κ. Θεόδωρου Ν. Παπαηλιού.
Στο 3ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την διανομή κερδών της εταιρικής χρήσης 2007 και ειδικότερα ενέκρινε την διανομή μερίσματος 0,10 Ευρώ ανά μετοχή της εταιρείας εκ των κερδών της εταιρικής χρήσης 2007, δηλαδή την διανομή συνολικά μερίσματος ύψους 750.000,00 Ευρώ. Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας κατά το πέρας της συνεδρίασης του Χ.Α. της 24ης Ιουνίου 2008. Από την 25η Ιουνίου 2008, ημέρα Τετάρτη, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα μερίσματος για τη χρήση του 2007. Η πληρωμή του μερίσματος της χρήσης 2007 θα ξεκινήσει την 3η Ιουλίου 2008, ημέρα Πέμπτη, μέσω της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
Στο 4ο θέμα απήλλαξε ομόφωνα και παμψηφεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της κλειομένης εταιρικής χρήσης 2007 (1.1.2007-31.12.2007).
Στο 5ο θέμα εξέλεξε ομόφωνα ως ελεγκτές της χρήσεως 2008 για τον έλεγχο των ετησίων, εξαμηνιαίων (εταιρικών και ενοποιημένων) Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, τα ακόλουθα μέλη της εγγεγραμμένης στο Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. και συγκεκριμένα: α) τακτικός ελεγκτής ο ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής κ. Θεόδωρος Παπαηλιού με αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 16641  και β) αναπληρωματικός ελεγκτής ο ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής κ. Αθανάσιος Βάσσης με αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ 21301 .Ως αμοιβή των ελεγκτών ορίσθηκε το ποσό που προβλέπεται από τον τιμοκατάλογο της εταιρείας ΣΟΛ ΑΕΟΕ, εις το δυναμικό της οποίας ανήκουν οι ανωτέρω δύο ορκωτοί ελεγκτές.
Στο 6ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που κατεβλήθησαν στην διάρκεια της χρήσεως 2007 και προενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. (εκτελεστικών και μη) δια την χρήση 2008 και μέχρι την επόμενη ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση.
Στο 7ο θέμα  εξέλεξε νέο επταμελές (7μελές) Διοικητικό Συμβούλιο, με πενταετή θητεία, παρατεινόμενη μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση που πρόκειται να αποφασίσει για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του έτους της εξόδου τους, η οποία (θητεία) δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία, ήτοι με θητεία μέχρι την  30η Ιουνίου 2013. Ειδικότερα ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου εξελέγησαν οι κάτωθι:
α) Στυλιανός Κανάκης του Δημητρίου
β) Μαρία Κανάκη, σύζυγος Στυλιανού Κανάκη
γ) Ελευθερία Κανάκη του Στυλιανού
δ) Αθανάσιος Σύρμος του Βασιλείου
ε) Γεώργιος Μπαρμπαλιάς του Ανδρέα
στ) Δημήτριος Κουτσολιάκος του Νικολάου
ζ) Αλεξάνδρα Πιλάτου του Θωμά
Ταυτόχρονα με την αυτή απόφαση όρισε ως όρισε ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τον κ. Γεώργιο  Μπαρμπαλιά και την κ. Αλεξάνδρα  Πιλάτου.    
Στο 8ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν την χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών μέσων για τον σκοπό της διαβίβασης πληροφοριών στους μετόχους της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 3556/2007, στο πλαίσιο παροχής διευκολύνσεων και πληροφοριών. 
Τέλος   έλαβαν χώρα διάφορες ανακοινώσεις προς τους παριστάμενους μετόχους, οι οποίοι και ενημερώθηκαν από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης κ. Στέλιο Κανάκη για την εν γένει πορεία της Εταιρείας.

Αχαρνές, 10 Ιουνίου 2008
Για την “ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.”


Η σελίδα www.stelioskanakis.gr χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερα
Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εγκατασταθούν ή όχι τα cookies αυτά, πατώντας:
ΑΠΟΔΟΧΗ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ