ΑρχικήΕνημέρωση ΕπενδυτώνΓενικές Συνελεύσεις - Ανακοινώσεις14/06/2011 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ της 14.6.2011

14/06/2011 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ της 14.6.2011

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ της 14.6.2011

Σύμφωνα με την ενότητα 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χ.Α. και σε συνέχεια της από 14-06-2011 σχετικής ανακοίνωσης, η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ, ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» (εφεξής για λόγους συντομίας καλουμένη ως «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου 11 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 6.720.430 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 89,61% επί συνόλου 7.500.000 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του ν. 3884/2010, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.stelioskanakis.gr) και  παρουσιάζονται κατωτέρω :
Θέμα 1ο:  Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2010 και η Ετήσια Οικονομική Έκθεση στο σύνολό της.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.720.430
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 89,61%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.720.430
Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.720.430
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Θέμα 2ο: Εγκρίθηκαν η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή κ. Θεόδωρου Παπαηλιού.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.720.430
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 89,61%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.720.430
Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.720.430
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών) : 0
Θέμα 3ο: Εγκρίθηκε η διάθεση κερδών της χρήσης 2010 και η μη διανομή οιουδήποτε μερίσματος προς τους μετόχους της Εταιρείας από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσεως.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.720.430
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 89,61%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.720.430
Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.720.430
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Θέμα 4ο: Απηλλάγησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2010.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.720.430
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 89,61%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.720.430
Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.720.430
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Θέμα 5ο: Εξελέγη ένας Τακτικός και ένας Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής για την χρήση 2011 και εγκρίθηκε η αμοιβή τους.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.720.430
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 89,61%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.720.430
Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.720.430
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Θέμα 6ο: Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2010 και προεγκρίθηκαν οι αντίστοιχες αμοιβές για την περίοδο από 01.06.2011-31.05.2012.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.720.430
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 89,61%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.720.430
Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.720.430
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών(Παρών): 0


Η σελίδα www.stelioskanakis.gr χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερα
Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εγκατασταθούν ή όχι τα cookies αυτά, πατώντας:
ΑΠΟΔΟΧΗ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ