ΑρχικήΕνημέρωση ΕπενδυτώνΓενικές Συνελεύσεις - Ανακοινώσεις14/06/2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

14/06/2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ, ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» (εφεξής για λόγους συντομίας καλουμένη ως «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι την Τρίτη 14η Ιουνίου 2011 και ώρα 10:00 π.μ.,  πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Ανεμώνης αριθ. 4, Αχαρνές Αττικής), η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες 6.720.430 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 89,61% επί συνόλου 7.500.000 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
 
Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

Στο 1ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2010 (01.01.2010-31.12.2010) καθώς και την Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στο σύνολό της.
Στο 2ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2011 καθώς και την από 17 Μαρτίου 2011  Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας κ. Θεόδωρου Ν. Παπαηλιού για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2010 (01.01.2010 – 31.12.2010).

Στο 3ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την διάθεση (διανομή) κερδών της εταιρικής χρήσεως 2010 (01.01.2010-31.12.2010) και ειδικότερα ενέκρινε την μη διανομή οιουδήποτε μερίσματος προς τους μετόχους της Εταιρείας από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσεως 2010 (01.01.2010-31.12.2010).
Στο 4ο θέμα απήλλαξε ομόφωνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2010 (01.01.2010-31.12.2010) καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

Στο 5ο θέμα εξέλεξε ομόφωνα ως Ελεγκτές της χρήσεως 2011 (01.01.2011-31.12.2011) για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας τα ακόλουθα μέλη της εγγεγραμμένης στο Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών ελεγκτικής Εταιρείας Σ.Ο.Λ. ΑΕΟΕ  και συγκεκριμένα: α) Τακτικός Ελεγκτής ο Ορκωτός Ελεγκτής  Λογιστής κ. Θεόδωρος Παπαηλιού με αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 16641 και β) Αναπληρωματικός Ελεγκτής ο Ορκωτός Ελεγκτής  Λογιστής κ. Αθανάσιος Βάσσης με αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 21301. Ως αμοιβή των ελεγκτών ορίσθηκε το ποσό των 14.740,00 Ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 23%.

Στο 6ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στην διάρκεια της χρήσεως 2010 (01.01.2010-31.12.2010) για τις προσφερθείσες από αυτά υπηρεσίες, συνολικού ύψους 559.395,63 Ευρώ (μικτές αποδοχές) και προενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο από 01/06/2011 – 31/05/2012.

Τέλος έλαβαν χώρα διάφορες ανακοινώσεις προς τους παρισταμένους μετόχους, οι οποίοι και ενημερώθηκαν από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης κ. Στέλιο Κανάκη, αφενός μεν για τον απολογισμό της κλειόμενης χρήσεως 2010 και αφετέρου για τον στρατηγικό σχεδιασμό της Εταιρείας σχετικά με την τρέχουσα εταιρική χρήση 2011.        

 

Αχαρνές, 14 Ιουνίου 2011
Για την «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.»


Η σελίδα www.stelioskanakis.gr χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερα
Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εγκατασταθούν ή όχι τα cookies αυτά, πατώντας:
ΑΠΟΔΟΧΗ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ