ΑρχικήΕνημέρωση ΕπενδυτώνΓενικές Συνελεύσεις - Ανακοινώσεις15/05/2019 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ‘ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 15 ΜΑΙΟΥ 2019

15/05/2019 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ‘ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 15 ΜΑΙΟΥ 2019

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ – ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» (εφεξής για λόγους συντομίας καλουμένη ως «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι την 15η Μαΐου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ., πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (οδός Ανεμώνης αριθ. 4, Αχαρνές Αττικής), η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες 7.277.709 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 97,04% επί συνόλου 7.500.000 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην νόμιμα καταχωρημένη ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.stelioskanakis.gr).

Στο 1ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή νέου επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του Καταστατικού αυτής, ήτοι με θητεία μέχρι την 15η Μαΐου 2024, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.
Ειδικότερα ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου εξελέγησαν οι κάτωθι:

1) Tommy Strømstad του Ragnar Arnfinn,
2) Στυλιανός Κανάκης του Δημητρίου,
3) Ελευθερία Κανάκη του Στυλιανού,
4) Halvor Liodden του Kare,
5) Manuela-Georgeta Banu του Mihai,
6) Αλεξάνδρα Πιλάτου του Θωμά και
7) Αλέξανδρος – Νεκτάριος Καινούργιος του Γεωργίου.

Ταυτόχρονα με την αυτή ομόφωνη απόφασή της όρισε ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα, τους κ.κ. Αλεξάνδρα Πιλάτου του Θωμά και Αλέξανδρο -Νεκτάριο Καινούργιο του Γεωργίου, οι οποίοι πληρούν τις τασσόμενες από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο προϋποθέσεις ανεξαρτησίας.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 7.277.709
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 97,04%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 7.277.709
Αριθμός ψήφων υπέρ: 7.277.709
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 2ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τον διορισμό Επιτροπής Ελέγχου (Audit Commitee), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει σήμερα, η θητεία της οποίας θα είναι πενταετής, ήτοι μέχρι 15.05.2024, και η οποία θα αποτελείται από τα ακόλουθα τρία (3) φυσικά πρόσωπα, ήτοι τους κ.κ.: 1) Δημήτριο Παναγώτα του Ιωάννη, 2) Αλεξάνδρα Πιλάτου του Θωμά και 3) Αλέξανδρο – Νεκτάριο Καινούργιο του Γεωργίου, που πληρούν τις τασσόμενες από το νόμο προϋποθέσεις για τον ορισμό τους στην ως άνω Επιτροπή.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 7.277.709
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 97,04%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 7.277.709
Αριθμός ψήφων υπέρ: 7.277.709
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Αχαρνές, 15 Μαΐου 2019
Για την «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.»


Η σελίδα www.stelioskanakis.gr χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερα
Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εγκατασταθούν ή όχι τα cookies αυτά, πατώντας:
ΑΠΟΔΟΧΗ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ