ΑρχικήΕνημέρωση ΕπενδυτώνΔελτία Τύπου16/03/2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

16/03/2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σε εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών (άρθρο 4.1.3.1) και του άρθρου 10 παρ 1 του ν. 3340/2005, η Εταιρεία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2005, 2006 και 2007 για τις πάσης φύσεως φορολογικές της υποχρεώσεις.

Από τον εν λόγω φορολογικό έλεγχο προέκυψαν, για τις τρεις προαναφερθείσες χρήσεις, καταβλητέοι πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις συνολικού ποσού 144.484,00 ευρώ και με δεδομένο ότι είχαν ήδη σχηματισθεί προβλέψεις ύψους 100.000,00 ευρώ, το τελικό ποσό το οποίο θα βαρύνει τα αποτελέσματα της εν λόγω Εταιρείας στην τρέχουσα χρήση 2009 ανέρχεται σε 44.484,00 ευρώ.


Η σελίδα www.stelioskanakis.gr χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερα
Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εγκατασταθούν ή όχι τα cookies αυτά, πατώντας:
ΑΠΟΔΟΧΗ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ