ΑρχικήΕνημέρωση ΕπενδυτώνΑνακοινώσεις προς επιτροπή κεφαλαιαγοράς και Χ.Α.Α.18/06/2010 Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης του Καταστατικού Εταιρίας

18/06/2010 Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης του Καταστατικού Εταιρίας

Η εταιρεία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ – ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 19§2 του ν. 3556/2007, και ενόψει της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, που έχει συγκληθεί για την 21η Ιουνίου 2010 , ημέρα Δευτέρα , και ώρα 13:00, στα γραφεία της έδρας της που ευρίσκονται στις Αχαρνές Αττικής (οδός Ανεμώνης αρ. 4) ότι προτίθεται αφενός μεν να τροποποιήσει το άρθρο 5 παρ. 1 του Καταστατικού της , συνεπεία της προτεινομένης αυξήσεως του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ 2.925.000,00 με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών , η οποία αύξηση θα υλοποιηθεί με αύξηση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της εταιρείας (από 0,51 Ευρώ σε 0,90 Ευρώ εκάστη) και αφετέρου ότι προτίθεται να τροποποιήσει , συμπληρώσει , αναριθμήσει και καταργήσει διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής στον κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τον ν. 3604/2007 , , σύμφωνα με το Σχέδιο Τροποποίησης Καταστατικού της Εταιρείας που είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο (https://www.stelioskanakis.gr) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (http://www.ase.gr).
Oι εν λόγω τροποποιήσεις σε σχέση με την προσαρμογή στις υφιστάμενες διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 , αφορούν αποκλειστικά στην τροποποίηση, αναδιατύπωση και προσθήκη διατάξεων στα υφιστάμενα άρθρα του Καταστατικού της εταιρείας (των οποίων δεν μεταβάλλεται ούτε η αρίθμηση) , με σκοπό την εναρμόνιση και προσαρμογή τους προς τις διατάξεις του νόμου 3604/2007 , και ειδικότερα αφορούν στα ακόλουθα :
α) στην δυνατότητα του ΔΣ, σε συνέχεια σχετικής εξουσιοδότησης της Γενικής Συνέλευσης να αποφασίζει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών , οι οποίες εκδίδονται ύστερα από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (άρθρο 5) ,
β) στην αναδιατύπωση των προβλέψεων σχετικά με την άσκηση, κατάργηση ή περιορισμό του δικαιώματος προτίμησης και τα δικαιώματα απόκτησης μετοχών (άρθρο 7),
γ) στην αναδιατύπωση των δικαιωμάτων μειοψηφίας (άρθρο 8),
δ) στην αναδιατύπωση των εξαιρέσεων της αποκλειστικής αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης (άρθρο 9) ,
ε) στην διαδικασία σύγκλησης της ΓΣ καθώς και στην δυνατότητα συνεδρίασης της ΓΣ εκτός από την έδρα της εταιρείας και σε άλλο τόπο εντός του νομού Αττικής (άρθρα 10 και 11),
στ)στην διαδικασία καταθέσεως των βεβαιώσεων για την συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση (άρθρο 12),
ζ) στην αναδιατύπωση των ποσοστών αυξημένης απαρτίας σε περίπτωση επαναληπτικών Συνελεύσεων καθώς και των διατάξεων σχετικά με την πρόσκληση επαναληπτικών Συνελεύσεων (άρθρο 15),
η) στην δυνατότητα της ΓΣ να εκλέγει και νομικά πρόσωπα ως μέλη του ΔΣ, καθώς και να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη (άρθρο 19) ,
θ) στα σχετικά με την ανάθεση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του ΔΣ σε τρίτα πρόσωπα καθώς και την δυνατότητα των προσώπων αυτών να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν σε άλλα πρόσωπα, με την προϋπόθεση ότι αυτό προβλέπεται στην σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 20),
ι) στην διαδικασία αναπλήρωσης ελλειπόντων μελών του ΔΣ (άρθρο 22) ,
ια) στην διαδικασία σύγκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου και στην δυνατότητα να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη (άρθρο 23),
ιβ) στην αναδιατύπωση του άρθρου σχετικά με την διάθεση των κερδών (άρθρο 31), και
ιγ) στην αναδιατύπωση των λόγων λύσεως της εταιρείας και της διαδικασίας της εκκαθαρίσεως (άρθρα 32 και 33).


Η σελίδα www.stelioskanakis.gr χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερα
Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εγκατασταθούν ή όχι τα cookies αυτά, πατώντας:
ΑΠΟΔΟΧΗ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ