ΑρχικήΕνημέρωση ΕπενδυτώνΔελτία Τύπου20/03/2009 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗ

20/03/2009 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗ

Α. Η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρία με την επωνυμία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧ/ΚΗΣ – ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» (εφεξής η «Εκδότρια») ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α. με την από 19η Μαρτίου 2009 απόφασή του ενέκρινε την απόκτηση από τo Mέλος του ΧΑ «ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» της ιδιότητας του ειδικού διαπραγματευτή επί των μετοχών της Εκδότριας προς ενίσχυση της ρευστότητάς τους και όρισε ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης την 26η Μαρτίου 2009. Η Εκδότρια έχει συνάψει με βάση και τα οριζόμενα στα άρθρα 20επ του Κανονισμού του ΧΑ, σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης με την ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. με τους εξής βασικούς όρους:

1. Η ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. θα διαβιβάζει στο Σύστημα Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών εντολές ειδικής διαπραγμάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης) για ίδιο λογαριασμό επί των μετοχών της Εκδότριας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Για την υπηρεσία αυτή η Εκδότρια θα καταβάλλει αμοιβή στην ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

2. Η σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης έχει διάρκεια ενός (1) έτους.

3. Προς διευκόλυνση του έργου της Ειδικής Διαπραγμάτευσης, εν όψει των ενδεχόμενων κινδύνων που αναλαμβάνει ο Ειδικός Διαπραγματευτής, η ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. έχει συνάψει σύμβαση με τον κ. Στυλιανό Κανάκη του Δημητρίου , κύριο μέτοχο της Εκδότριας, δυνάμει της οποίας προβλέπεται η υποχρέωση ο εν λόγω κύριος μέτοχος να συνάπτει συμβάσεις επαναγοράς μετοχών (repurchase agreements) στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α.

Β. Ο κ. Στυλιανός Κανάκης του Δημητρίου , ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α. με την από 19η Μαρτίου 2009 απόφασή του ενέκρινε την απόκτηση από την «ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» της ιδιότητας του ειδικού διαπραγματευτή επί των μετοχών της εταιρίας με την επωνυμία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧ/ΚΗΣ – ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» (εφεξής η “Εκδότρια”) προς ενίσχυση της ρευστότητάς τους και όρισε ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης την 26η Μαρτίου 2009. Προς διευκόλυνση του έργου της Ειδικής Διαπραγμάτευσης , εν όψει των ενδεχόμενων κινδύνων που αναλαμβάνει ο Ειδικός Διαπραγματευτής, ο κ. Στυλιανός Κανάκης του Δημήτριου , με την ιδιότητά του ως κύριος μέτοχος της Εκδότριας, έχει συνάψει σχετική σύμβαση με την ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., δυνάμει της οποίας προβλέπεται η υποχρέωση του να συνάπτει συμβάσεις επαναγοράς μετοχών (repurchase agreement) στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α.


Η σελίδα www.stelioskanakis.gr χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερα
Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εγκατασταθούν ή όχι τα cookies αυτά, πατώντας:
ΑΠΟΔΟΧΗ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ