ΑρχικήΕνημέρωση ΕπενδυτώνΓενικές Συνελεύσεις - Ανακοινώσεις20/06/2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

20/06/2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

Η εταιρεία “ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ -ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ”  ανακοινώνει ότι την Τρίτη 20.6.2006 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας στις Αχαρνές Αττικής, οδός Ανεμώνης αριθ.4, η 12η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Τα θέματα της ημερησίας διάταξης ήταν τα ακόλουθα :

1. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της κλειομένης εταιρικής χρήσεως 2005 (1.1.2005-31.12.2005).

2.
Υποβολή και έγκριση της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκθέσεων των ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 2005.

3.
Έγκριση διάθεσης (διανομής) κερδών και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων.

4.
Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως 2005.

5.
Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτού από το μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων (Εταιρικών  και ενοποιημένων) για την τρέχουσα χρήση 2006 και καθορισμός αμοιβής αυτών.

6.
Έγκριση καταβληθέντων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση 2005 και καθορισμός νέων αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2006.

7.
Παροχή εγκρίσεως-αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της εταιρείας για την διενέργεια πράξεων που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς για λογαριασμό τρίτων, καθώς και για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς , κατά το άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920.

8.
Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ 1.950.000, με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού “διαφορά από αναπροσαρμογή αξίας παγίων περιουσιακών στοιχείων” που θα υλοποιηθεί κατ’ αρχήν με αύξηση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της εταιρείας και εν συνεχεία και με έκδοση νέων μετοχών, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους της εταιρείας.

9.
Τροποποίηση του Σχετικού άρθρου 5 παρ.1 του Καταστατικού της εταιρείας.

10.
Λοιπά θέματα- Ανακοινώσεις.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρευρέθησαν 10 μέτοχοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το ποσοστό 88,95 % του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (5.559.677 μετοχές σε σύνολο 6.250.000 μετοχών). Η τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί το καθένα από τα παρακάτω θέματα :

1.  Τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις  της εταιρικής χρήσης 2005 στην μορφή που έχουν συνταχθεί και δημοσιευθεί.

2.
Την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας της 20ης Μαρτίου 2006 καθώς και την από 20 Μαρτίου του 2006 έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή της εταιρείας κ. Σεραφείμ Δ. Μακρή .

3.
Την διανομή μερίσματος 0,07 ανά μετοχή της εταιρείας εκ των κερδών της εταιρικής χρήσης 2005, δηλαδή την διανομή συνολικά μερίσματος ύψους 437.500 Ευρώ. Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας κατά το πέρας της συνεδρίασης του ΧΑ της 3ης Ιουλίου 2006. Από την Τρίτη 4η Ιουλίου 2006  οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο ΧΑ χωρίς το δικαίωμα μερίσματος για τη χρήση του 2005. Η πληρωμή του μερίσματος της χρήσης 2005 θα ξεκινήσει την 12η Ιουλίου  2006 μέσω της  Τράπεζας Πειραιώς.

4.
Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειόμενης εταιρικής χρήσης 2005 (1.1.2005-31.12.2005).

5.
Την εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2006 και καθορισμό της αμοιβής τους. Ειδικότερα εξελέγησαν ως ελεγκτές της χρήσης 2006 τα ακόλουθα μέλη της ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ ΑΕ και συγκεκριμένα : α) ως τακτικός ελεγκτής ο ορκωτός ελεγκτής κ. Σεραφείμ Μακρής και β) ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο κ.  Χρήστος Μπάρκας.

6.
Τις αμοιβές  των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που κατεβλήθησαν στην διάρκεια της χρήσεως 2005 και την προέγκριση των αμοιβών δια την χρήση 2006 και μέχρι την επόμενη ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση.

7.
Την παροχή έγκρισης- άδειας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας να διενεργούν πράξεις για λογαριασμό τρίτων υπαγόμενες σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς, κατά το άρθρο 23 § 1 του Κ.Ν. 2190/1920 καθώς και να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών  του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

8.
Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ 1.950.000, με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού “Διαφορά από αναπροσαρμογή αξίας παγίων περιουσιακών στοιχείων” που θα υλοποιηθεί κατ’ αρχήν με την αύξηση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της εταιρείας από Ευρώ 0,30 σε Ευρώ 0,51 και β) εν συνεχεία με έκδοση 1.250.000 νέων μετοχών, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους της εταιρείας σε αναλογία 2 νέες μετοχές προς 10 παλαιές.

9.
Την συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1  του Καταστατικού της εταιρείας αναφορικά με το Κεφάλαιο αυτής, συνεπεία της ανωτέρω αύξησης.
 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 


Η σελίδα www.stelioskanakis.gr χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερα
Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εγκατασταθούν ή όχι τα cookies αυτά, πατώντας:
ΑΠΟΔΟΧΗ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ