ΑρχικήΕνημέρωση ΕπενδυτώνΑνακοινώσεις προς επιτροπή κεφαλαιαγοράς και Χ.Α.Α.23/03/2010 Γνωστοποίηση διορισμού ειδικού διαπραγματευτή

23/03/2010 Γνωστοποίηση διορισμού ειδικού διαπραγματευτή

Α. Η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧ/ΚΗΣ – ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» (εφεξής, χάριν συντομίας , η “Εκδότρια”) ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι η Επιτροπή Λειτουργίας Αγορών του ΧΑ με την από 22/03/2010 απόφασή της ενέκρινε την απόκτηση από τo Mέλος του ΧΑ «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» της ιδιότητας του ειδικού διαπραγματευτή επί των μετοχών της Εκδότριας προς ενίσχυση της ρευστότητάς τους και όρισε ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης την 1η Απριλίου 2010. Η Εκδότρια έχει συνάψει με βάση τον Κανονισμό του ΧΑ, σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης με την «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» με τους εξής βασικούς όρους:

1. Η «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» θα διαβιβάζει στο Σύστημα Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών εντολές ειδικής διαπραγμάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης) για ίδιο λογαριασμό επί των μετοχών της Εκδότριας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Για την υπηρεσία αυτή η Εκδότρια θα καταβάλλει αμοιβή στην «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ»

2. Η σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης έχει διάρκεια ενός (1) έτους.

3. Προς διευκόλυνση του έργου της Ειδικής Διαπραγμάτευσης, εν όψει των ενδεχόμενων κινδύνων που αναλαμβάνει ο Ειδικός Διαπραγματευτής, η «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» έχει συνάψει σύμβαση με τον κ. Στυλιανό Κανάκη του Δημητρίου , κύριο μέτοχο της Εκδότριας, προκειμένου ο εν λόγω κύριος μέτοχος να συνάπτει συμβάσεις επαναγοράς μετοχών (repurchase agreements) στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α.

Β. Ο κ. Στυλιανός Κανάκης του Δημητρίου , ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι η Επιτροπή Λειτουργίας Αγορών του ΧΑ με την από 22/03/2010 απόφασή της ενέκρινε την απόκτηση από την «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» της ιδιότητας του ειδικού διαπραγματευτή επί των μετοχών της εταιρίας με την επωνυμία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧ/ΚΗΣ – ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» (εφεξής, χάριν συντομίας, η “Εκδότρια”) προς ενίσχυση της ρευστότητάς τους και όρισε ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης την 1η Απριλίου 2010. Επιπλέον ο κ. Στυλιανός Κανάκης του Δημήτριου , με την ιδιότητά του ως κύριος μέτοχος της Εκδότριας, έχει συνάψει σχετική σύμβαση με την «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ», προκειμένου να συνάπτει συμβάσεις επαναγοράς μετοχών (repurchase agreement) στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α.


Η σελίδα www.stelioskanakis.gr χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερα
Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εγκατασταθούν ή όχι τα cookies αυτά, πατώντας:
ΑΠΟΔΟΧΗ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ