ΑρχικήΕνημέρωση ΕπενδυτώνΓενικές Συνελεύσεις - Ανακοινώσεις23/06/2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 23 IOYNIOY 2014

23/06/2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 23 IOYNIOY 2014

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ – ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» (εφεξής για λόγους συντομίας καλουμένη ως «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι την 23η Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 μ.μ., πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Αχαρνές Αττικής, οδός Ανεμώνης αριθ. 4), η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες 6.519.885 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 86,93% επί συνόλου 7.500.000 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.  
Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του ν. 3884/2010, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην νόμιμα καταχωρημένη ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.stelioskanakis.gr).  
Στο 1ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που αφορούν στην κλειόμενη εταιρική χρήση 2013 (01.01.2013-31.12.2013) και συνολικά την ετήσια Οικονομική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εν λόγω χρήση, στην μορφή που δημοσιεύθηκαν και υπεβλήθησαν προς τις αρμόδιες Εποπτεύουσες και Εποπτικές Αρχές. 
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.519.885
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 86,93%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:  6.519.885
Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.519.885
Αριθμός ψήφων κατά: 0  
Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Στο 2ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 22ας Μαρτίου 2014, καθώς και την από 24 Μαρτίου 2014 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας κ. Σεραφείμ Δ. Μακρή αναφορικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2013. 
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.519.885
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 86,93%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:  6.519.885
Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.519.885
Αριθμός ψήφων κατά: 0  
Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Στο 3ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την 31.12.2013 καθώς και την διανομή κερδών της εταιρικής χρήσεως 2013 (01.01.2013-31.12.2013) και ειδικότερα ενέκρινε: 
α) την διανομή μερίσματος ποσού 647.043,43 Ευρώ, ήτοι 0,0862725 Ευρώ ανά μετοχή της Εταιρείας (μικτό ποσό), από το οποίο ποσό βάσει του άρθρου 6 του ν. 4110/2013 παρακρατείται ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος ποσοστού 10% και συνεπώς το τελικώς καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θ΄ ανέλθει σε 0,0776452 Ευρώ. Σημειώνεται ότι με την παρακράτηση αυτή (10%) εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου για τα πιο πάνω εισοδήματα στην Ελλάδα, αν ο δικαιούχος είναι είτε φυσικό πρόσωπο είτε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που δεν είναι φορολογικός κάτοικος στην Ελλάδα και δεν διατηρεί μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα.
β) την καταβολή χρηματικής διανομής ποσού 21.803,60 Ευρώ και δη ποσού 0,0029071 Ευρώ ανά μετοχή της Εταιρείας (μικτό ποσό), το οποίο προέρχεται από την αυτοτελή φορολόγηση και συνακόλουθη διανομή αφορολόγητων αποθεματικών που είχαν σχηματισθεί με βάση το ν. 2238/1994, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4172/2013. Από το ως άνω ποσό παρακρατείται ο αναλογούν φόρος ποσοστού 19% και συνεπώς το τελικώς καταβαλλόμενο ποσό της χρηματικής διανομής ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,0023548 Ευρώ. Σημειώνεται ότι με την καταβολή του φόρου αυτού (19%) εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση τόσο της Εταιρείας όσο και των μετόχων σε σχέση με την εν λόγω διανομή. 
Δικαιούχοι των ως άνω εταιρικών πράξεων, ήτοι τόσο του μερίσματος της χρήσης 2013 όσο και της χρηματικής διανομής θα είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αϋλων Τίτλων της Εταιρείας κατά την Δευτέρα, 18 Αυγούστου 2014 (record date). 
Ημερομηνία αποκοπής των ως άνω δικαιωμάτων (μερίσματος και χρηματικής διανομής) ορίσθηκε η Τετάρτη, 13 Αυγούστου 2014, σύμφωνα με το σχετικό άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 
Η πληρωμή του μερίσματος και της χρηματικής διανομής θα ξεκινήσει την Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2014 και θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπει ο Κανονισμός του Χρηματιστηρίου Αθηνών από την πληρώτρια Τράπεζα «ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.».   
Ταυτόχρονα η Γενική Συνέλευση των μετόχων με την αυτή απόφασή της εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όπως διεκπεραιώσει κάθε σχετικό θέμα προς υλοποίηση της κατά τα ανωτέρω ληφθείσας αποφάσεως περί της διανομής μερίσματος. 
Τέλος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την καταβολή αμοιβής προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκ των κερδών της εταιρικής χρήσεως 2013 (01.01.2013-31.12.2013), συνολικού μικτού ποσού 161.000,00 Ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920.     
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.519.885
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 86,93%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:  6.519.885
Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.519.885
Αριθμός ψήφων κατά: 0  
Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Στο 4ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα και συνεπεία ψηφοφορίας που διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση των μετόχων, την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2013 (01.01.2013-31.12.2013), καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.519.885
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 86,93%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:  6.519.885
Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.519.885
Αριθμός ψήφων κατά: 0  
Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Στο 5ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρείας «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ» για την διενέργεια του τακτικού ελέγχου των ετήσιων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2014 (01.01.2014-31.12.2014) και ειδικότερα του κ. Σεραφείμ Μακρή του Δημητρίου (ΑΜ ΣΟΕΛ 16311) ως Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή και του κ. Ευστάθιου Μπανίλα του Παναγιώτη (ΑΜ ΣΟΕΛ 16451) ως Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.   
Σημειώνεται ότι η ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία θα αναλάβει και την διαδικασία έκδοσης του ετησίου πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για τη χρήση 2014, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 82 παρ. 5 του ν. 2238/1994.  
Ταυτόχρονα με την αυτή απόφασή της εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία αναφορικά με το ύψος της αμοιβής της, η οποία πάντως δεν θα υπερβαίνει το ύψος της αμοιβής της κατά την προηγούμενη εταιρική χρήση 2013, καθώς επίσης και να αποστείλει την έγγραφη ειδοποίηση-εντολή στην εκλεγείσα Ελεγκτική Εταιρεία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.   
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.519.885
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 86,93%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:  6.519.885
Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.519.885
Αριθμός ψήφων κατά: 0  
Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Στο 6ο θέμα αφενός μεν ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές, οι οποίες κατεβλήθησαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν στην Εταιρεία κατά την διάρκεια της παρελθούσας εταιρικής χρήσεως 2013 (01.01.213-31.12.2013), αφετέρου δε προενέκρινε τις αμοιβές που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2014 (01.01.2014-31.12.2014) και μέχρι την επόμενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.  
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.519.885
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 86,93%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:  6.519.885
Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.519.885
Αριθμός ψήφων κατά: 0  
Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Στο 7ο θέμα έλαβαν χώρα ορισμένες ανακοινώσεις εκ μέρους του Προεδρείου αναφορικά με τα αποτελέσματα και την πορεία της Εταιρείας. 
Αχαρνές, 23 Ιουνίου 2014
Για την «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.»


Η σελίδα www.stelioskanakis.gr χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερα
Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εγκατασταθούν ή όχι τα cookies αυτά, πατώντας:
ΑΠΟΔΟΧΗ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ