24/03/2015 Οικονομικό ημερολόγιο έτους 2015

Στο πλαίσιο της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 (παρ. 1 εδαφ. 2) & 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει σήμερα , η Εταιρεία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ» («Εταιρεία») , ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2015:

– Ημερομηνία ανακοίνωσης και δημοσίευσης στον τύπο των Ετησίων Συνοπτικών Οικονομικών Στοιχείων της χρήσεως 2014 (1.1.2014-31.12.2014), που συνετάγησαν βάσει των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ: Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2015
– Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων: Τετάρτη, 6 Μαΐου 2015
– Ημερομηνία αποκοπής Δικαιώματος Μερίσματος χρήσης 2014: Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2015
– Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων Μερίσματος χρήσης 2014: Δευτέρα 22 Ιουνίου 2015 (record date)
– Ημερομηνία Έναρξης Καταβολής Μερίσματος μέσω πιστωτικού ιδρύματος ή μέσω της ΕΧΑΕ : Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2015

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία προτίθεται να προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την διανομή μερίσματος για την χρήση 2014, μικτού ποσού 750.000 € ήτοι 0,10 ευρώ ανά μετοχή.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.


Η σελίδα www.stelioskanakis.gr χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερα
Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εγκατασταθούν ή όχι τα cookies αυτά, πατώντας:
ΑΠΟΔΟΧΗ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ