24/03/2016 Οικονομικό ημερολόγιο έτους 2016

Η Εταιρεία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ» («Εταιρεία») στο πλαίσιο της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 (παρ. 1 εδαφ. 2) & 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει σήμερα , ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2016:

Ημερομηνία ανακοίνωσης και δημοσίευσης στον τύπο των Ετησίων Συνοπτικών Οικονομικών Στοιχείων της χρήσεως 2015 (1.1.2015-31.12.2015), που συνετάγησαν βάσει των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ: Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2016 (μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών)
Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων: Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2016

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία προτίθεται να προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την μη διανομή οιουδήποτε μερίσματος για την χρήση 2015.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.


Η σελίδα www.stelioskanakis.gr χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερα
Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εγκατασταθούν ή όχι τα cookies αυτά, πατώντας:
ΑΠΟΔΟΧΗ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ