ΑρχικήΕνημέρωση ΕπενδυτώνΓενικές Συνελεύσεις - Ανακοινώσεις25/05/2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010

25/05/2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ, ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.», σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.
Σ Τ Ε Λ Ι Ο Σ   Κ Α Ν Α Κ Η Σ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ, ΑΡΤΟΠΟΙIΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ

Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα καθώς και το άρθρο 10 του Καταστατικού της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού της  Συμβουλίου που ελήφθη κατά την συνεδρίαση αυτού της 21ης Μαΐου 2010,  καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εδρεύουσας στις Αχαρνές Αττικής (οδός Ανεμώνης 4) Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ, ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ», σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 21 Ιουνίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00,  στα γραφεία της Εταιρείας στις Αχαρνές Αττικής (οδός Ανεμώνης αριθμός 4), προκειμένου να συζητηθούν και ληφθούν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

             

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων που αφορούν στην εταιρική χρήση 2009 (1.1.2009 – 31.12.2009) καθώς και της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης.

2. Υποβολή προς έγκριση της Ετησίας Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως των Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2009 (1.1.2009 – 31.12.2009).     

3. Έγκριση της διαθέσεως (διανομής) κερδών και καταβολής μερίσματος και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων.

4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και για την διαχείριση της χρήσης 2009, καθώς και για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2009.

5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών για τις Οικονομικές Καταστάσεις (ετήσιες και εξαμηνιαίες) της χρήσεως 2010 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

6. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις προσφερθείσες από αυτά υπηρεσίες και καθορισμός νέων αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (2.925.000,00), με κεφαλαιοποίηση: α) του συνόλου των αποθεματικών άρθρων 8 ν.2579/98, ν.1828/89 και ν.3220/2004, β) μέρους του αποθεματικού εύλογης αξίας και γ) μέρους του Αποθεματικού «Διαφορά από έκδοση  μετοχών  υπέρ το άρτιο», η οποία  αύξηση θα υλοποιηθεί με αύξηση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

8. Τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας.

9. Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής στον κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τον ν. 3604/2007.

10. Λοιπά θέματα – Διάφορες Ανακοινώσεις και εγκρίσεις.

Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούνται, κατά το Καταστατικό και τον νόμο, να παραστούν όλοι οι μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Όσοι από τους κ.κ. μετόχους επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν, μέσω του Χειριστή του Λογαριασμού τους, στον οποίο είναι καταχωρημένες οι μετοχές τους, στο Σύστημα ’υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή μέσω της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (ΕΧΑΕ), για μετοχές που έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό τους, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να προσκομίσουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους, στο Ταμείο της Εταιρείας (Αχαρνές Αττικής, Ανεμώνης αριθ., 4, τηλ. 210-2419700 και φαξ 210-2462433) πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (ήτοι μέχρι και την Τρίτη 15η Ιουνίου 2010).

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 21ης Ιουνίου 2010, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε πρώτη (Α΄) Επαναληπτική Συνέλευση στις 2 Ιουλίου 2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που ευρίσκονται στις Αχαρνές Αττικής (οδός Ανεμώνης αριθ. 4).

Στην περίπτωση της Επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως και για όσες μετοχές δεν παραμένουν δεσμευμένες σύμφωνα με την § 5 του άρθρου 42 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ., οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση πρέπει να προσκομίσουν τις σχετικές βεβαιώσεις περί δεσμεύσεως των μετοχών τους για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεώς τους, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην ίδια ως άνω διεύθυνση, το αργότερο μέχρι και την 25η Ιουνίου 2010.

 

Αχαρνές, 21 Μαΐου 2010
Το Διοικητικό Συμβούλιο


Η σελίδα www.stelioskanakis.gr χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερα
Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εγκατασταθούν ή όχι τα cookies αυτά, πατώντας:
ΑΠΟΔΟΧΗ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ