ΑρχικήΕνημέρωση ΕπενδυτώνΓενικές Συνελεύσεις - Ανακοινώσεις26/06/2017 AΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

26/06/2017 AΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ – ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» (εφεξής για λόγους συντομίας καλουμένη ως «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι την 26η Ιουνίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ., πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Αχαρνές Αττικής, οδός Ανεμώνης αριθ. 4), η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου μέτοχοι εκπροσωπούντες 6.535.741 κοινές, ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 87,14% επί συνόλου 7.500.000 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του ν. 3884/2010, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην νόμιμα καταχωρημένη ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.stelioskanakis.gr).

Στο 1ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην κλειόμενη εταιρική χρήση 2016 (01.01.2016-31.12.2016) και συνολικά την ετήσια Οικονομική Έκθεση για την εν λόγω χρήση, η οποία έχει συνταγεί κατά νόμο και δημοσιευθεί από την Εταιρεία τόσο με ανάρτηση στη νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας όσο και με αποστολή στην ιστοσελίδα της οργανωμένης αγοράς στην οποία διαπραγματεύονται οι μετοχές της Εταιρείας καθώς και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

 • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.535,741
 • Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 87,14%
 • Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.535,741
 • Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.535,741
 • Αριθμός ψήφων κατά: 0
 • Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 2ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 24ης Απριλίου 2017, καθώς και την από 25 Απριλίου 2017 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας κ. Θεόδωρου Ν. Παπαηλιού αναφορικά με τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2016 (01.01.2016-31.12.2016).

 • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.535.741
 • Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 87,14%
 • Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.535.741
 • Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.535.741
 • Αριθμός ψήφων κατά: 0
 • Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 3ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την διάθεση (διανομή) των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως 2016 (01.01.2016-31.12.2016) και ειδικότερα ενέκρινε την μη διανομή (καταβολή) οιουδήποτε μερίσματος προς τους μετόχους της Εταιρείας από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσεως 2016.

 • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.535.741
 • Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 87,14%
 • Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.535.741
 • Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.535.741
 • Αριθμός ψήφων κατά: 0
 • Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 4ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα και συνεπεία ψηφοφορίας που διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση των μετόχων, την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2016 (01.01.2016-31.12.2016), καθώς και για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

 • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.535.741
 • Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 87,14%
 • Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.535.741
 • Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.535.741
 • Αριθμός ψήφων κατά: 0
 • Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 5ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα ομόφωνα την εκλογή της εγγεγραμμένης στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017 Ελεγκτικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ» για την διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2017 (01.01.2017-31.12.2017) και ειδικότερα του κ. Θεόδωρου Παπαηλιού του Νικολάου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 16641) ως Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή και του κ. Παναγιώτη Τριμπόνια του Βασιλείου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14941) ως Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.

Σημειώνεται ότι η ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία θα προβεί παράλληλα και στην έκδοση του ετησίου φορολογικού πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για τη χρήση 2017 (01.01.2017-31.12.2017), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65Α του ν. 4174/2013.

Τέλος, με την αυτή απόφασή της εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία αναφορικά με το ύψος της αμοιβής της, η οποία πάντως δεν θα υπερβαίνει το ύψος της αμοιβής της κατά την προηγούμενη εταιρική χρήση 2016, καθώς επίσης και να αποστείλει την έγγραφη ειδοποίηση-εντολή στην εκλεγείσα ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.

 • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.535.741
 • Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 87,14%
 • Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.535.741
 • Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.535.741
 • Αριθμός ψήφων κατά: 0
 • Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 6ο θέμα αφενός μεν ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές, μισθούς και αποζημιώσεις, οι οποίες κατεβλήθησαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν κατά την διάρκεια της εταιρικής χρήσεως 2016 (01.01.2016-31.12.2016), αφετέρου δε προενέκρινε τις αμοιβές που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2017 (01.01.2017-31.12.2017) και μέχρι την επόμενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

 • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.535.741
 • Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 87,14%
 • Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.535.741
 • Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.535.741
 • Αριθμός ψήφων κατά: 0
 • Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 7ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή νέου επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία, ήτοι μέχρι την 26η Ιουνίου 2022, παρατεινόμενη μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Ειδικότερα ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου εξελέγησαν οι κάτωθι:

1) Στυλιανός Κανάκης του Δημητρίου,
2) Ελευθερία Κανάκη του Στυλιανού,
3) Αθανάσιος Σύρμος του Βασιλείου,
4) Χρήστος Βαταλίδης του Παναγιώτη,
5) Σεραφείμ Καλλιαντάσης του Γεωργίου,
6) Αλεξάνδρα Πιλάτου του Θωμά και
7) Αλέξανδρος-Νεκτάριος Καινούργιος του Γεωργίου.

Ταυτόχρονα με την αυτή απόφασή της όρισε ως όρισε ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα, τους κ.κ. Αλεξάνδρα Πιλάτου του Θωμά και Αλέξανδρο-Νεκτάριο Καινούργιο του Γεωργίου, οι οποίοι πληρούν τις τασσόμενες από τον νόμο προϋποθέσεις ανεξαρτησίας.

 • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.535.741
 • Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 87,14%
 • Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.535.741
 • Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.535.741
 • Αριθμός ψήφων κατά: 0
 • Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 8ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τον διορισμό Επιτροπής Ελέγχου (Audit Commitee) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, η οποία αποτελείται από τα ακόλουθα τρία (3) φυσικά πρόσωπα, ήτοι τους κ.κ.: 1) Δημήτρη Παναγώτα του Ιωάνννη, 2)  Αλεξάνδρα Πιλάτου του Θωμά και 3) Χρήστο Βαταλίδη του Παναγιώτη.

 • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.535.741
 • Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 87,14%
 • Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.535.741
 • Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.535.741
 • Αριθμός ψήφων κατά: 0
 • Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 9ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 600.000,00 Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρείας κατά 0,08 Ευρώ, ήτοι από 0,69 Ευρώ σε 0,61 Ευρώ και την επιστροφή-καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους της Εταιρείας.

Ταυτόχρονα με την αυτή απόφασή της παρείχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τις επιβεβλημένες εξουσιοδοτήσεις, προκειμένου να ορίσει το σύνολο των αναγκαίων ημερομηνιών (αποκοπής δικαιωμάτων, προσδιορισμού δικαιούχων, έναρξης καταβολής επιστροφής κλπ) σχετικά με την εκτέλεση της ως άνω αποφάσεως για την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας καθώς και να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες  προκειμένου να ληφθούν οι σχετικές εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές και περαιτέρω να ενεργήσει τα δέοντα για την καταβολή του προερχομένου από την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ποσού προς τους δικαιούχους μετόχους της Εταιρείας.

 • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.535.741
 • Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 87,14%
 • Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.535.741
 • Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.535.741
 • Αριθμός ψήφων κατά: 0
 • Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 10ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την σχετική, συνεπεία της αποφάσεως που ελήφθη επί του ένατου θέματος της ημερησίας διατάξεως, τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 περί μετοχικού κεφαλαίου του Καταστατικού της Εταιρείας στην μορφή ακριβώς που είχε ανακοινωθεί εν σχεδίω από την Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 περίπτωση δ΄ του κ.ν. 2190/1920.

 • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.535.741
 • Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 87,14%
 • Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.535.741
 • Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.535.741
 • Αριθμός ψήφων κατά: 0
 • Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 11ο θέμα έλαβαν χώρα ορισμένες ανακοινώσεις εκ μέρους του Προεδρείου αναφορικά με τα αποτελέσματα και την πορεία της Εταιρείας.

Αχαρνές, 26 Ιουνίου 2017
Για την «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.»


Η σελίδα www.stelioskanakis.gr χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερα
Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εγκατασταθούν ή όχι τα cookies αυτά, πατώντας:
ΑΠΟΔΟΧΗ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ