ΑρχικήΕνημέρωση ΕπενδυτώνΑνακοινώσεις προς επιτροπή κεφαλαιαγοράς και Χ.Α.Α.27/03/2013 Απάντηση σε σχετικό ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

27/03/2013 Απάντηση σε σχετικό ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Η Εταιρεία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ» (εφεξής «Εταιρεία») σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.1 και 4.1.3.6 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του άρθρου 10 παρ. 1 του ν. 3340/2005 και κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που υποβλήθηκε σε συνέχεια των πρόσφατων εξελίξεων στην Κύπρο και με σκοπό την προστασία των επενδυτών και της εύρυθμης λειτουργίας της χρηματιστηριακής αγοράς από σχετικές φήμες και ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

1. Η δραστηριοποίηση της Εταιρείας στην Κύπρο σε επίπεδο πωλήσεων είναι ιδιαίτερα μικρή και σε επίπεδο αγορών είναι ανύπαρκτη.
2. Δεν υφίστανται καταθέσεις της Εταιρείας άνω των 100 χιλιάδων ευρώ που να τηρούνται στην Κύπρο, είτε στην Τράπεζα Κύπρου, είτε στην CPB.
3. Δεν υφίσταται οιαδήποτε έκθεση της Εταιρείας σε κινητές αξίες (μετοχές, ομόλογα) ή χρηματοπιστωτικά μέσα των ανωτέρω δύο Τραπεζών.
4. Το ποσοστό του κύκλου εργασιών της Εταιρείας στην Κύπρο για την χρήση που έληξε την 31.12.2012 ανέρχεται μόλις σε 0,66% (113.820,68 Ευρώ).
5. Με βάση τα ανωτέρω ουδεμία επίπτωση εκ των ως άνω εξελίξεων στην Κύπρο αναμένεται να υπάρξει επί του κύκλου εργασιών, των αποτελεσμάτων και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας.

Σημειώνουμε τέλος ότι η Εταιρεία συντάσσει μόνον εταιρικές οικονομικές καταστάσεις, καθώς δεν διαθέτει θυγατρικές ή συγγενείς εταιρείες.


Η σελίδα www.stelioskanakis.gr χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερα
Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εγκατασταθούν ή όχι τα cookies αυτά, πατώντας:
ΑΠΟΔΟΧΗ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ