ΑρχικήΕνημέρωση ΕπενδυτώνΓενικές Συνελεύσεις - Ανακοινώσεις27/06/2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007

27/06/2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007

Η εταιρεία “ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ” ανακοινώνει ότι την Τρίτη, 26 Ιουνίου 2007 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της εταιρείας (Ανεμώνης 4, Αχαρνές) , η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση συνεδρίασε με απαρτία 90,27% περίπου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ειδικότερα σε αυτήν παρευρέθησαν αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου  μέτοχοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν ποσοστό 90,27%  του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας (6.769.900 μετοχές σε σύνολο 7.500.000 μετοχών) και έλαβε τις εξής αποφάσεις:

1. Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις  που αφορούν στην εταιρική χρήση 2006, στην μορφή που έχουν καταρτισθεί και δημοσιευθεί σύμφωνα με τον νόμο.

2. Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας της 24ης Φεβρουαρίου 2007 ,  καθώς και την από 26 Φεβρουαρίου 2007 έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της εταιρείας κ. Σεραφείμ  Δ. Μακρή.

3. Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την  διανομή μερίσματος 0,07 Ευρώ ανά μετοχή της εταιρείας εκ των κερδών της εταιρικής χρήσης 2006, δηλαδή την διανομή συνολικά μερίσματος ύψους 525.000,00 Ευρώ. Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας κατά το πέρας της συνεδρίασης του ΧΑ της 5ης Ιουλίου 2007. Από την 6η Ιουλίου 2007, ημέρα Παρασκευή  οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο ΧΑ χωρίς το δικαίωμα μερίσματος για τη χρήση του 2006. Η πληρωμή του μερίσματος της χρήσης 2006 θα ξεκινήσει την 13η Ιουλίου  2007, ημέρα Παρασκευή  μέσω της  Τράπεζας Πειραιώς ΑΕ.

4. Απήλλαξε ομόφωνα και παμψηφεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της κλειομένης εταιρικής χρήσης 2006 (1.1.2006-31.12.2006).

5.
Εξέλεξε ομόφωνα ως ελεγκτές  της χρήσεως 2007 για τον έλεγχο των ετησίων, εξαμηνιαίων (εταιρικών και ενοποιημένων) Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας , τα ακόλουθα μέλη της εγγεγραμμένης στο Μητρώο Ορκωτών  Ελεγκτών ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. και συγκεκριμένα: α) τακτικός ελεγκτής ο ορκωτός ελεγκτής-λογιστής κ. Παπαηλιού Θεόδωρος του Νικολάου με αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 16641 και β)  αναπληρωματικός ο ορκωτός ελεγκτής – λογιστής κ. Βάσσης Αθανάσιος του Ιωάννη με αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 21301 και καθόρισε την αμοιβή τους.

6. Ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που κατεβλήθησαν από 01/06/2006 έως 31/05/2007 και προενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. (εκτελεστικών και μη) δια την περίοδο 01/06/2007 και μέχρι την επόμενη ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση.

7. Τέλος έλαβαν χώρα διάφορες ανακοινώσεις προς τους παριστάμενους μετόχους, οι οποίοι και ενημερώθηκαν από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης κ. Στέλιο Κανάκη για την εν γένει πορεία της Εταιρείας.

 

Αχαρνές, 26 Ιουνίου 2007
Για την “ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ”


Η σελίδα www.stelioskanakis.gr χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερα
Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εγκατασταθούν ή όχι τα cookies αυτά, πατώντας:
ΑΠΟΔΟΧΗ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ