ΑρχικήΕνημέρωση ΕπενδυτώνΓενικές Συνελεύσεις - Ανακοινώσεις28/06/2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

28/06/2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ – ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» (εφεξής για λόγους συντομίας καλουμένη ως «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι την 28η Ιουνίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (οδός Ανεμώνης αριθ. 4, Αχαρνές Αττικής), η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες 6.559.016 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 87,45 % επί συνόλου 7.500.000 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. 
Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του ν. 3884/2010, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.stelioskanakis.gr). 
Στο 1ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2011 (01.01.2011-31.12.2011) καθώς και την Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στο σύνολό της. 
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.559.016
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 87,45 %
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.559.016
Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.559.016
Αριθμός ψήφων κατά: 0 
Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Στο 2ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 23ης Μαρτίου 2012 καθώς και την από 26 Μαρτίου 2012 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας κ. Θεόδωρου Ν. Παπαηλιού. 
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.559.016
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 87,45 %
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.559.016
Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.559.016
Αριθμός ψήφων κατά: 0 
Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Στο 3ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την διάθεση (διανομή) κερδών της εταιρικής χρήσεως 2011 (01.01.2011-31.12.2011) και ειδικότερα ενέκρινε την μη διανομή οιουδήποτε μερίσματος προς τους μετόχους της Εταιρείας από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσεως 2011 (01.01.2011-31.12.2011).
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.559.016
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 87,45 %
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.559.016
Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.559.016
Αριθμός ψήφων κατά: 0 
Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Στο 4ο θέμα απήλλαξε ομόφωνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2011 (01.01.2011-31.12.2011) καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως. 
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.559.016
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 87,45 %
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.559.016
Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.559.016
Αριθμός ψήφων κατά: 0 
Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Στο 5ο θέμα εξέλεξε ομόφωνα ως Ελεγκτές της χρήσεως 2012 (01.01.2012-31.12.2012) για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας την ελεγκτική Εταιρεία Σ.Ο.Λ. ΑΕΟΕ με αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 125 και ειδικότερα ως τακτικό ελεγκτή τον κ. Σεραφείμ Μακρή και ως αναπληρωτή ελεγκτή τον κ. Μπανίλα Ευστάθιο. 
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.559.016
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 87,45 %
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.559.016
Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.559.016
Αριθμός ψήφων κατά: 0 
Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Στο 6ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στην διάρκεια της χρήσεως 2011 (01.01.2011-31.12.2011) για τις προσφερθείσες από αυτά υπηρεσίες, συνολικού ύψους 681.000,00 Ευρώ (μικτές αποδοχές) και προενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2012 (01.01.2012-31.12.2012) και μέχρι την επόμενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.559.016
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 87,45 %
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.559.016
Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.559.016
Αριθμός ψήφων κατά: 0 
Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Στο 7ο θέμα εξέλεξε ομόφωνα το νέο οκταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από τους κκ. Στυλιανό Κανάκη, Μαρία Κανάκη, Ελευθερία Κανάκη, Αθανάσιο Σύρμο, Χρήστο Βαταλίδη, Σεραφείμ Καλλιαντάση, Αλεξάνδρα Πιλάτου και Χρίστο Παπαγεωργίου με πενταετή θητεία, ήτοι μέχρι την 30η Ιουνίου 2017, και όρισε τους κκ Χρίστο Παπαγεωργίου και Αλεξάνδρα Πιλάτου ως τα δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα. 
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.559.016
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 87,45 %
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.559.016
Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.559.016
Αριθμός ψήφων κατά: 0 
Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Στο 8ο θέμα όρισε ομόφωνα την Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3693/2008 αποτελούμενη από τους Αλεξάνδρα Πιλάτου , Χρήστο Βαταλίδη και Αθανάσιο Σύρμο. 
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.559.016
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 87,45 %
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.559.016
Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.559.016
Αριθμός ψήφων κατά: 0 
Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Στο 9ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση του άρθρου 21 του Καταστατικού της Εταιρείας στην μορφή ακριβώς που είχε δημοσιευτεί ως σχέδιο. 
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.559.016
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 87,45 %
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.559.016
Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.559.016
Αριθμός ψήφων κατά: 0 
Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Στο 10ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση των άρθρων 8, 11, 12 και 13 του Καταστατικού της Εταιρείας, τα οποία εναρμονίσθηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 26, 27, 28α και 39 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. 
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.559.016
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 87,45 %
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.559.016
Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.559.016
Αριθμός ψήφων κατά: 0 
Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Στο 11ο θέμα έλαβαν χώρα ορισμένες ανακοινώσεις εκ μέρους του Προεδρείου αναφορικά με τα αποτελέσματα και την πορεία της Εταιρείας. 
Αχαρνές, 28 Ιουνίου 2012
To Διοικητικό Συμβούλιο


Η σελίδα www.stelioskanakis.gr χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερα
Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εγκατασταθούν ή όχι τα cookies αυτά, πατώντας:
ΑΠΟΔΟΧΗ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ