ΑρχικήΕνημέρωση ΕπενδυτώνΑνακοινώσεις προς επιτροπή κεφαλαιαγοράς και Χ.Α.Α.28/11/2011 Ολοκλήρωση Φορολογικής Περαίωσης χρήσεων 2008 και 2009

28/11/2011 Ολοκλήρωση Φορολογικής Περαίωσης χρήσεων 2008 και 2009

Η Εταιρεία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ» σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.1 (περίπτωση ιβ) του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του άρθρου 10 παρ. 1 του ν. 3340/2005, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι ολοκληρώθηκε η φορολογική περαίωση των χρήσεων 2008 και 2009, με βάση τους νόμους 3888/2010 και 4002/2011.

Από την ως άνω φορολογική περαίωση προέκυψαν, για τις δύο προαναφερθείσες χρήσεις καταβλητέοι φόροι συνολικού ποσού 245.021,42 ευρώ, εκ των οποίων προκαταβλήθηκε ποσοστό 20%, ήτοι ποσό 49.004,28 Ευρώ, το δε υπόλοιπο θα καταβληθεί σε 36 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Με δεδομένο ότι για τις εν λόγω χρήσεις είχαν σχηματισθεί προβλέψεις ύψους 100 χιλ ευρώ (με βάση τις οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2010), η διαφορά ύψους 145.021,42 ευρώ θα βαρύνει τα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσεως 2011.


Η σελίδα www.stelioskanakis.gr χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερα
Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εγκατασταθούν ή όχι τα cookies αυτά, πατώντας:
ΑΠΟΔΟΧΗ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ