ΑρχικήΕνημέρωση ΕπενδυτώνΓενικές Συνελεύσεις - Ανακοινώσεις30/04/2009 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

30/04/2009 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ, ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.», σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.
___________________________

Σ Τ Ε Λ Ι Ο Σ   Κ Α Ν Α Κ Η Σ

 ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ, ΑΡΤΟΠΟΙIΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ

Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920  καθώς και το άρθρο 10 του Καταστατικού  της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού της  Συμβουλίου  που ελήφθη κατά την συνεδρίαση αυτού της  23ης Απριλίου 2009,  καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εδρεύουσας στις Αχαρνές Αττικής (οδός Ανεμώνης 4) Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ», σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις  4 Ιουνίου 2009, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 16:00,  στα γραφεία της εταιρείας στις Αχαρνές Αττικής (οδός Ανεμώνης αριθμός 4), προκειμένου να συζητηθούν και ληφθούν  αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:
             

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων που αφορούν στην  εταιρική χρήση  2008 (1.1.2008-31.12.2008) καθώς και της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης .

2.
Υποβολή προς έγκριση της Ετησίας Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως των Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2008 (1.1.2008-31.12.2008).     

3.
Έγκριση της διαθέσεως (διανομής) κερδών και καταβολής μερίσματος και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων.

4.
Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και για την διαχείριση της χρήσης 2008, καθώς και για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2008 .

5.
Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών για τις Οικονομικές Καταστάσεις (ετήσιες και εξαμηνιαίες) της χρήσεως  2009 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

6.
Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών  στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις προσφερθείσες από αυτά υπηρεσίες και καθορισμός νέων αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

7.
Εγκριση και επικύρωση εκλογής προσωρινού συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σε αντικατάσταση  παραιτηθέντος  συμβούλου, σύμφωνα με το άρθρο 22  του Καταστατικού της εταιρείας

8.
Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3693/2008

9.
Λοιπά θέματα-  Διάφορες Ανακοινώσεις και εγκρίσεις .

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο,  στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν , σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό :
 
– Εάν οι μετοχές τους δεν ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν -μέσω του χειριστή τους- και να παραλάβουν από αυτόν την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας (Αχαρνές Αττικής, οδός Ανεμώνης αρ. 4), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνελεύσεως (δηλαδή το αργότερο μέχρι και την  Παρασκευή  29 Μαΐου 2009) .

– Εάν οι μετοχές τους ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στην Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ (ΕΧΑΕ) το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτήν (ΕΧΑΕ)  την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας (Αχαρνές Αττικής, οδός Ανεμώνης αρ. 4), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνελεύσεως (δηλαδή το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή  29 Μαΐου 2009) .

Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει εντός της ιδίας προθεσμίας να καταθέσουν , σύμφωνα με το νόμο , και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα .

Επίσης εντός της ίδιας πενθήμερης προθεσμίας πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν δι’ αντιπροσώπου στην ανωτέρω Συνέλευση , οφείλουν να καταθέσουν ή ν’ αποστείλουν στο Ταμείο της εταιρείας τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους.

Αχαρνές, 23 Απριλίου 2009
Το Διοικητικό Συμβούλιο


Η σελίδα www.stelioskanakis.gr χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερα
Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εγκατασταθούν ή όχι τα cookies αυτά, πατώντας:
ΑΠΟΔΟΧΗ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ